397 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

GENEL BİLGİLER
İşyerlerindeki sağlık risklerinin azaltılması, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması, personelin iş ve meslek hastalıkları konusunda bilinçlendirilerek iş kazalarının önlenmesini sağlayacak ara insan gücü yetiştirilmesini sağlayacak programdır.

Amaçlar
Endüstriyel Kuruluşların ihtiyacı olan İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonunun ihtiyacı olan " İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" yetiştirmektir.
Ülkemizdeki işyerlerinde oluşabilecek kaza ve hastalıkların önlenmesi veya azaltılabilmesini sağlamaktır.


Kabul Koşulları
ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavda YGS-2 puan türünde yeterli puanı alarak yerleştirilmek.

Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler zorunlu staj eğitimleri ve yaz uygulamaları da dahil olmak üzere, başarısız notları, müfredat tüm zorunlu ve seçmeli dersler ile başarılı bir şekilde tamamlamak için gerekli ve Pamukkale Üniversitesi işbirliği programı rehberlik belirtildiği gibi en az bir genel not ortalaması şartı vardır.

İstihdam Olanakları
Bu bölümden mezun olanların iş bulmaları oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlükleri ve diğer kamu kuruluşları ile özel sektörde iş bulabilirler. Ülkemizde yeniden düzenlenen 4857 Sayılı İş Kanunu Kamuda ve özel sektörde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili çalışmaların yapılmasını zorunlu kılmış yeni yaptırımlar getirmiştir. Bunun sonucunda da işletmelerde İşçi Sağlığı ve Güvenliği bölüm mezunlarına duyulan ihtiyaç yoğunlaşarak artmaktadır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "İş Sağlığı ve Güvenliği alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenciler zorunlu staj eğitimleri ve yaz uygulamaları da dahil olmak üzere, başarısız notları, müfredat tüm zorunlu ve seçmeli dersler ile başarılı bir şekilde tamamlamak için gerekli ve Pamukkale Üniversitesi işbirliği programı rehberlik belirtildiği gibi en az bir genel not ortalaması şartı vardır.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIÖğr. Gör. MEHMET ALİ EKİNCİ  mekinci@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIÖğr. Gör. BEYZA BERTAN  btin@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Kendi konularında yeterli altyapıya,bilgilere sahip olma;bu bilgileri karşılarına çıkan problemlerin çözümünde etkin kullanabilme becerisi,
2Bulundukları işyerlerindeki sistemi analiz edip,gerektiğinde değişikliğe gitme,modern yöntemlerle yeni sistem tasarlama becerisi,
3Karşılaştığı problemleri tanımlama,çözme yöntemlerini iş arkadaşları ile diyalogla çözme becerisi; bunu yaparken sahip olduğu bilgileri modern yöntemlerle sentezleyerek karşılaştığı sorunları çözebilme,
4Kendi konularıyla ilgili teorik,teknik,uygulamalı, hukuki,acil durum bilgilerine sahip olup,yeni bilgileri öğrenerek çağın gereklerine uyum sağlama becerisi
5Problemlerin çözümünde, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olma
6Hayatları boyunca sürekli eğitime, araştırma, geliştirme ve yenilenme becerisine sahip olma
7Endüstriyel alanda iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini uygulayabilme becerisine,acil durumlarla ilgili yönetim ve kontrol bilgisine sahip olma
8İş sağlığı ve güvenliği konusunda mevcut ve güncel durumları uygulayabilme yeteneğine sahip olma
9Çalıştığı ortamda kanunun gerektirdiği yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma
10İş sağlığı ve güvenliği konusunda genel bakışı yakalamış ve çalışma durumunu buna göre ayarlama becerisinin geliştirilmiş olması
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Senaryoya dayalı öğretimÖrnek olaya benzese de, senaryoda kurgusal bir yaklaşım vardır. Konu, kurgunun içine yedirilerek öğrencilere sunulabileceği gibi, öğrencilerin kendi senaryolarını üretmelerine kadar uzanabilir.
Benzetişim (Simülasyon)Gerçekte tehlikeli, erişilmesi zor ve pahalı olan durumları, gerçeğine çok benzeyen modeli üzerinde çalışarak öğrenmeyi ifade eder. Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce, gerçeğine çok benzeyen sanal ortamlarda uygulama yaparlar. Piyasada kimya deneylerini içeren ve gerçeğine çok benzeyen Kimya Laboratuarı yazılımları mevcuttur. Diğer alanlarda da uygulanması olanaklıdır.
Rol OynamaRol oynama, öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe bürünerek ifade etmesini sağlayan bir öğrenme yoludur. Yöntemin başarıya ulaşması için öğrencinin yaratıcı düşünceyi kullanması gerekir. Öğrenci, gerçek rolünden ve duygularından arınarak kendini başka birinin yerine koyar. Böylece onların nasıl düşündüklerini, neler hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını anlamaya çalışır. Bu teknikte dersin konusu ile ilgili bir sorun, durum, olay ya da fikir bir grup öğrenci tarafından diğer öğrencilerin önünde sergilenerek duruma çözüm üretilmeye çalışılır. Bazı kaynaklarda rol oynamanın, problem çözme süreci şeklinde olması gerektiği de ifade edilmektedir.
DramaÖğrencilerin bir beceri ya da durumu sınıfın önünde canlandırarak öğrendikleri bir yöntemdir. Yaşayarak bilgi edinmenin yanı sıra, sözel ifade gücünün gelişmesi ve toplumsallaşmanın sağlanmasında da önemli yararı bulunmaktadır. Yaratıcı, üretken, yaratıcı kararlar alabilen, değişik olmaktan ve değişiklik yapmaktan korkmayan, dilini iyi kullanan, eleştirel düşünen bireyler yetiştirmeye olanak sağlar.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
ISG 106 İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI 3+0 5 Zorunlu
HIG 121 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 3+0 6 Zorunlu
MLY 111 GENEL HUKUK BİLGİSİ 2+0 3 Zorunlu
EMY 109 MATEMATİK 2+0 3 Zorunlu
- ISG_SEÇMELİ_1 2+1 3 Seçmeli
- ISG_SEÇMELİ_1 2+1 3 Seçmeli
- Yabancı Dil-I 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : ISG_SEÇMELİ_1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EMY 101 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ 2+13Seçmeli
HIG 229 İLK YARDIM 2+13Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 135 İNGİLİZCE I 2+03Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
ISG 210 İSG RİSK ANALİZİ 2+0 3 Zorunlu
HIG 104 ERGONOMİ 2+0 4 Zorunlu
SBY 502 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 3+0 4 Zorunlu
ISG 156 İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI 3+0 4 Zorunlu
- ISG_SEÇMELİ_2 3+0 4 Seçmeli
- ISG_SEÇMELİ_2 3+0 4 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : ISG_SEÇMELİ_2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISG 160 YAPI VE MADEN İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ 3+04Seçmeli
ISG 162 ELEKTRİKLE ÇALIŞMALAR VE BASINÇLI SİSTEMLERDE İŞ GÜVENLİĞİ 3+04Seçmeli
ISG 215 İSTATİSTİK 3+04Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 136 İNGİLİZCE II 2+03Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISG 213 MAKİNE TEÇHİZAT 3+0 3 Zorunlu
ISG 206 İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM METODLARI 2+0 3 Zorunlu
ISG 255 TAŞIMA, DEPOLAMA VE ETİKETLEME 3+0 4 Zorunlu
ISG 154 KİMYASALLAR VE TEHLİKELERİ 2+0 3 Zorunlu
ISG 257 YÖNETİM SİSTEMLERİ 3+0 4 Zorunlu
ISG 261 ARAMA KURTARMA VE YANGIN BİLGİSİ 2+0 3 Zorunlu
ISG 252 ENDÜSTRİYEL HİJYEN 3+0 4 Zorunlu
- ISG_SEÇMELİ_3 2+0 3 Seçmeli
- ISG_SEÇMELİ_3 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : ISG_SEÇMELİ_3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BUS 216 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ 2+03Seçmeli
ISG 253 KÜRESEL FARKINDALIK VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ 2+03Seçmeli
ISG 259 İSG'DE ÖDENEK VE TAZMİNATLAR 2+03Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HMYO 351 ENDÜSTRİYE DAYALI İŞBAŞI EĞİTİMİ 0+18 18 Zorunlu
HMYO 451 İŞYERİ EĞİTİMİ 10+2 12 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ARAMA KURTARMA VE YANGIN BİLGİSİZ**********
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ**********
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ**********
ENDÜSTRİYE DAYALI İŞBAŞI EĞİTİMİZ**********
ENDÜSTRİYEL HİJYENZ**********
ERGONOMİZ**********
GENEL HUKUK BİLGİSİZ**********
İSG RİSK ANALİZİZ**********
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM METODLARIZ**********
İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATIZ**********
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞZ**********
İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARIZ**********
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUZ**********
İŞYERİ EĞİTİMİZ**********
KİMYASALLAR VE TEHLİKELERİZ**********
MAKİNE TEÇHİZATZ**********
MATEMATİKZ****      
TAŞIMA, DEPOLAMA VE ETİKETLEMEZ**********
TÜRK DİLİ - IZ**********
TÜRK DİLİ - IIZ**********
YÖNETİM SİSTEMLERİZ**********
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİS          
ELEKTRİKLE ÇALIŞMALAR VE BASINÇLI SİSTEMLERDE İŞ GÜVENLİĞİS          
İLK YARDIMS          
İNGİLİZCE IS          
İNGİLİZCE IIS          
İSG'DE ÖDENEK VE TAZMİNATLARS          
İSTATİSTİKS**********
KÜRESEL FARKINDALIK VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜS**********
TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİS          
YAPI VE MADEN İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİS          
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU