400 LOJİSTİK (İ.Ö.)

GENEL BİLGİLER
oÜlkenin insan gücü yetiştirme planı: Türkiye, nüfusunun hızlı artışı ve hızlı bir ekonomik büyüme performansı gerçekleştirmesinden dolayı yetişmiş iş gücü ihtiyacı yüksek olan bir ülkedir. Artan bu ihtiyaçtan dolayı meslek elemanı yetiştiren meslek yüksekokulları sayısı hızla artmakta ve bu okullardaki programlar da bu ihtiyaca istinaden çeşitlendirilmektedir. Lojistik yönetimi programının kuruluşu da ifade edilen insan gücü yetiştirme amacı ile paralellik göstermektedir.

Amaçlar
Lojistik Yönetimi Programı; Lojistik Yönetimi programında satın alma, nakliye ( hava, kara, deniz, demiryolu), gümrük, sigorta, depolama, tedarikçi sipariş izleme, talep tahminleri, envanter yönetimi, lojistik bilgi sistemi, yedek parça desteği, dağıtım, iade işlemleri, üretime malzeme verme, katma değerli işlemler (etiketleme, fiyat-barkod, paketleme, birleştirme-ayırma, müşteri taleplerine göre ürün hazırlama vs.), rota planlaması ve araç optimizasyonu ile sevkiyat (yükleme ve varış zamanı planlama) gibi lojistik ile eş anlamlı hale gelmiş konularda mezunlarımızın donanımlı olması amaçlanmaktadır.
Bireylerin Mesleki ve Teknik Eğitim İhtiyaçları: Genç nüfus oranının oldukça yüksek olduğu ülkemizde mesleki ve teknik eğitim ekonomik büyümenin sağlıklı bir işlerlik kazanmasında kilit görevdedir. Lojistik yönetimi bölümü bu alanda istihdam edilecek bireylerin mesleki eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulmuştur. Lojistik Yönetimi Programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan “Dikey Geçiş Sınavı”nda başarılı oldukları takdirde; • Lojistik Yönetimi • Ulaştırma ve Lojistik • Uluslararası Lojistik • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık • Uluslararası Ticaret ve Finansman • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümlerine dikey geçiş yapabilir.*


Kabul Koşulları
YKS SINAVI, TYT PUAN TÜRÜ

Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler zorunlu işbaşı eğitimleri ve ders kataloglarında bulunan tüm derslerini başarı ile tamamlamaları ve Pamukkale Üniversitesi yönetmeliklerinde yer alan mezuniyet koşullarını ve minimum mezuniyet not ortalamasını sağlayarak mezuniyete hak kazanırlar. Mezun olduklarında, Lojistik Alanında Önlisans Diploması alırlar ve Lojistisyen ünvanını alırlar.

İstihdam Olanakları
-Ekonomiye Katkısı: Son yıllarda ülkemizde ciddi bir büyüme gösteren perakendecilik sektörünün eğitimli çalışan ihtiyacı da hızla büyümektedir. Ancak henüz bu ihtiyaca tam olarak cevap verebilecek yeterlilikte eğitim altyapısı bulunmamaktadır. Perakendecilik bölümü bu alandaki yetişmiş ve eğitimli işgücü ihtiyacını karşılayarak ekonomik büyüme sürecine oldukça önemli boyutta katkı sağlayacaktır. -Yöreye katkısı: Perakendecilik bölümü Denizli ili başta olmak üzer bölgedeki diğer yerleşim yerlerinde faaliyet gösteren perakende işletmelerinin ve sayıları hızla artan alışveriş merkezlerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlanmıştır. -Yaratacağı İş Gücü: Gelişen teknolojinin endüstriye uygulanmasında, teknik ve sosyal birçok niteliğe sahip eleman ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Organ nakli yapan sağlık kuruluşları ve kargo şirketlerinde önemli derecede istihdam edilmeleri büyük bir eksiği tamamlayacaktır. Lojistik Teknikerleri, üretim, enerji ya da hizmet sektöründe, işçilerle mühendisler ve yöneticiler arasında ara eleman olarak her safhada çok önemli yerler almaktadırlar. Üretim için; malzeme, üretim imkânları, insan bileşiminin zamanında bir araya getirilmesi, üretimi yapılan ürünlerin son kullanıcıya ulaştırılması faaliyetleri içerisinde, bu program mezunlarının istihdamında çok geniş imkânlar vardır.

Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Lojistik alanında Önlisans Diploması derecesi alırlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenciler zorunlu işbaşı eğitimleri ve ders kataloglarında bulunan tüm derslerini başarı ile tamamlamaları ve Pamukkale Üniversitesi yönetmeliklerinde yer alan mezuniyet koşullarını ve minimum mezuniyet not ortalamasını sağlayarak mezuniyete hak kazanırlar. Mezun olduklarında, Lojistik Alanında Önlisans Diploması alırlar ve Lojistisyen ünvanını alırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIDoç. Dr. KENAN KARAGÜL  kkaragul@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIÖğr. Gör. SELDA EMLEK  semlek@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIÖğr. Gör. MUSTAFA ONUR KAÇAROĞLU  onurkacaroglu@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
2Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek
3Lojistik ve ulaştırma alanı fabrika içi tasıma sistemleri ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek
4Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek
5Bilgi Yönetimi alanında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek
6Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek
7Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
8Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte; internet teknolojileri, ofis, grafik ve proje yönetim yazılımlarını kullanabilmek, Yönetim Bilişim Sistemlerinin tanımak bilmek ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak
9Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları, temel hukuk bilgisi, uluslararası ve ulusal hava, kara, deniz ve demiryolu taşımacılık ve ticaret hukuk bilgisi ve bilincine sahip olmak
10Alanı ile ilgili konularda, is güvenliği, isçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak
11Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
MAT 135 GENEL MATEMATİK 3+0 3 Zorunlu
LOJ 127 GENEL İŞLETME 2+0 3 Zorunlu
LOJ 105 LOJİSTİK YÖNETİMİ - I 3+0 6 Zorunlu
HLK 111 GENEL EKONOMİ 2+0 3 Zorunlu
- 1. Yarıyıl Güz Seçmeli 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli 1 3+0 6 Seçmeli
- Yabancı Dil-I 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : 1. Yarıyıl Güz Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 1
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
LOJ 206 DIŞ TİCARET YÖNETİMİ 3+0 6 Zorunlu
LOJ 108 LOJİSTİK YÖNETİMİ - II 3+0 6 Zorunlu
PAZA 106 İSTATİSTİK 3+0 5 Zorunlu
- Seçmeli 2 2+0 6 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 2
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
LOJ 118 LOJİSTİK VE OPTİMİZASYON 3+0 5 Zorunlu
LOJ 120 ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİ 3+0 5 Zorunlu
LOJ 214 ÜRETİM YÖNETİMİ 3+0 5 Zorunlu
LOJ 140 LOJİSTİK SİSTEMLER VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 3+0 3 Zorunlu
LOJ 123 LOJİSTİK MALİYETLER VE RAPORLAMA 3+0 4 Zorunlu
KRY 201 KARİYER PLANLAMA 2+0 2 Zorunlu
- Seçmeli 3 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 3

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISME 200 İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM 5+35 30 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ           
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ           
DIŞ TİCARET YÖNETİMİZ*****   ** 
ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİZ** *    *  
GENEL EKONOMİZ           
GENEL İŞLETMEZ*    *     
GENEL MATEMATİKZ*          
İSTATİSTİKZ           
İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİMZ           
KARİYER PLANLAMAZ           
LOJİSTİK MALİYETLER VE RAPORLAMAZ           
LOJİSTİK SİSTEMLER VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİZ           
LOJİSTİK VE OPTİMİZASYONZ** **      
LOJİSTİK YÖNETİMİ - IZ*****      
LOJİSTİK YÖNETİMİ - IIZ*****      
TÜRK DİLİ - IZ           
TÜRK DİLİ - IIZ           
ÜRETİM YÖNETİMİZ*****   ** 
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
BİLİM TARİHİS           
DAVRANIŞ BİLİMLERİS           
FOTOĞRAFÇILIKS           
GRAFİK TASARIM S           
GÜNCEL EDEBİYATS           
İNGİLİZCE IS           
İNGİLİZCE IIS           
PAZARLAMAS           
SANAT TARİHİS           
STRATEJİK YÖNETİMS           
WEB PROGRAMLAMAS           
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİS           
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi