759 BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

GENEL BİLGİLER
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama,yüksekokulumuzda iki yıl süreli öğretim vermektedir. Bu programa her yıl meslek liselerinden sınavsız geçiş ve ÖSYS sınavı ile yaklaşık 50(R.E)+50(S.E) öğrenci kayıt yaptırmaktadır.

Amaçlar
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı Bilgisayar sektörünün ihtiyacı olan yazılım ve donanım alanında nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlar.
Bu programın hedefi, iki yıllık ön lisans dönemi sonunda, öğrencilerin programlama yapma, bilgisayarın bütün donanımsal bileşenlerini kullanabilme, internet teknolojilerini kullanarak web sayfası tasarlayabilme, çeşitli işletim sistemi ve ofis yazılımlarını kullanabilme becerisini kazandırmaktır.


Kabul Koşulları
YÖK tarafından belirlenen mevzuata göre ÖSYM tarafından belirlenir.

Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler,müfredatta belirtilen tüm seçmeli ve zorunlu dersleri,zorunlu stajlarını başarıyla tamamlamak zorundadırlar.Mezun olabilmeleri için Pamukkale Üniversitesi tarafından belirlenen not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

İstihdam Olanakları
Bilgisayar Programcılığı sektöründe mal/hizmet üreten, bilgisayar yazılımı ve web yazılım servisi hizmeti veren firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Bilgisayar Programcılığı alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenciler,müfredatta belirtilen tüm seçmeli ve zorunlu dersleri,zorunlu stajlarını başarıyla tamamlamak zorundadırlar.Mezun olabilmeleri için Pamukkale Üniversitesi tarafından belirlenen not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIÖğr. Gör. ALİ COŞKUN+90 258 7138600 161 alicoskun@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Bilgisayar temel kullanım bilgilerine sahip olur.
2Türkçe ve yabancı dilde resmi ve teknik belgeleri okur, anlar ve hazırlar.
3Temel matematiksel ve fiziksel konularda bilgi sahibi olur.
4Demokrasi İlke ve ülkülerine, Türkiye’nin karmaşık uluslar arası ilişkiler ağı içerisinde sahip çıkar.
5Kelime işlemci, hesap tablosu, sunu, veri tabanı ve grafik tabanlı tasarım programlarını kurar, kullanır ve bu programların program geliştirme modüllerini kullanarak program üretir.
6Arızalı olan bir bilgisayarın sorununu tespit edip uzmanlık gerektirmeyen sorunları giderir.
7İşletim sistemi kullanma ve ağ yönetimi konusunda yeterli bilgiye sahip olur.
8İnternet kullanımı,web sayfası tasarımı konusunda yeterli bilgiye sahip olur.
9Bilgisayar programcılığı alanında algoritma hazırlama becerisine sahip olur.
10Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlamayı yapar.
11Sahip olduğu sayısal ve teknik bilgilerin bilgisayar programcılığı bölümünde kullanır.
12Kendisinden istenilen bir programı yazar ve günceller.
13Öğrendiği teorik bilgileri kendi alanında uygular ve diğer kişilere öğretir
14Bilgi güvenliği konusunda gerekli tedbirleri alır.
15Analitik düşünme becerisine sahip olur.
16Bir topluluk içinde kendini ifade eder.
17Sosyal sorumluluklarının farkında olur ve kişiler arası iletişimini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirir.
18Temel işletme yönetimi,kalite ve standartları hakkında bilgi sahibi olur.
19Bilgisayar kontrol sistemleri hakkında bilgi sahibi olur.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Benzetişim (Simülasyon)Gerçekte tehlikeli, erişilmesi zor ve pahalı olan durumları, gerçeğine çok benzeyen modeli üzerinde çalışarak öğrenmeyi ifade eder. Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce, gerçeğine çok benzeyen sanal ortamlarda uygulama yaparlar. Piyasada kimya deneylerini içeren ve gerçeğine çok benzeyen Kimya Laboratuarı yazılımları mevcuttur. Diğer alanlarda da uygulanması olanaklıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
CBPG 107 MATEMATİK 3+1 5 Zorunlu
CBPG 103 PROGRAMLAMA TEMELLERİ 3+1 6 Zorunlu
CBPG 105 OFİS YAZILIMLARI 3+1 5 Zorunlu
CBPG 109 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2+0 2 Zorunlu
CBPG 111 İLETİŞİM 2+0 2 Zorunlu
- Seçmeli-1 3+0 3 Seçmeli
- Yabancı Dil-I 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CBPG 113 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+03Seçmeli
CBPG 115 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR 3+03Seçmeli
CBUS 105 MESLEK ETİĞİ 2+03Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+03Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
CBPG 150 YAZ STAJI - 1 (15 İŞGÜNÜ) 0+0 1 Zorunlu
CBPG 112 MESLEKİ MATEMATİK 3+0 3 Zorunlu
CBPG 108 VERİTABANI I 3+1 6 Zorunlu
CBPG 104 BİLGİSAYAR DONANIMI 1+1 3 Zorunlu
CBPG 106 GRAFİK VE ANİMASYON I 2+1 3 Zorunlu
CBPG 201 GÖRSEL PROGRAMLAMA I 3+1 5 Zorunlu
- Seçmeli-2 3+0 2 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BPG 221 MESLEKİ YABANCI DİL I 3+02Seçmeli
BPG 222 YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ 3+02Seçmeli
CBUS 212 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 3+12Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+03Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CBPG 203 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I 3+1 5 Zorunlu
CBPG 102 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I 3+1 5 Zorunlu
CBPG 205 VERİTABANI II 3+1 5 Zorunlu
CBPG 207 SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİ 3+1 5 Zorunlu
CBPG 202 GÖRSEL PROGRAMLAMA II 3+1 5 Zorunlu
- Seçmeli-3 2+1 3 Seçmeli
- Seçmeli-5 1+1 2 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CBPG 209 WEB EDİTÖRÜ 2+13Seçmeli
CBPG 210 WEB TASARIMININ TEMELLERİ 2+13Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CBPG 211 AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ 1+12Seçmeli
CBPG 212 WEB PROJESİ YÖNETİMİ 1+12Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CBPG 204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II 3+1 5 Zorunlu
CBPG 206 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI 3+1 5 Zorunlu
CBPG 208 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA II 3+1 5 Zorunlu
CBPG 250 YAZ STAJI - II (15 İŞGÜNÜ) 0+0 1 Zorunlu
- Seçmeli-4 2+1 3 Seçmeli
- Seçmeli-6 3+1 4 Seçmeli
- Seçmeli-7 1+1 2 Seçmeli
- Seçmeli-8 3+1 5 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CBPG 214 GRAFİK VE ANİMASYON II 2+13Seçmeli
CBPG 224 SENSÖRLER 2+13Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CBPG 217 SAYISAL ELEKTRONİK 3+14Seçmeli
CBPG 218 VERİTABANI VE YÖNETİMİ 3+14Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-7
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CBPG 215 İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ 1+12Seçmeli
CBPG 222 YAZILIM MİMARİLERİ 1+12Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-8
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BPG 223 AĞ TEMELLERİ 3+05Seçmeli
CBPG 226 GÖRSEL PROGRAMLAMA III 3+15Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİZ*           *      
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ                   
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ *                 
BİLGİSAYAR DONANIMIZ*    *    **       
GÖRSEL PROGRAMLAMA IZ*         ** *     
GÖRSEL PROGRAMLAMA IIZ    *    ***  *    
GRAFİK VE ANİMASYON IZ*   *  *           
İLETİŞİMZ               **  
İNTERNET PROGRAMCILIĞI IZ*      *   *       
İNTERNET PROGRAMCILIĞI IIZ    *  *  **  *    
MATEMATİKZ  *                
MESLEKİ MATEMATİKZ  *           *    
NESNE TABANLI PROGRAMLAMA IZ    *     **  *    
NESNE TABANLI PROGRAMLAMA IIZ    * *   **  *    
OFİS YAZILIMLARIZ    *              
PROGRAMLAMA TEMELLERİZ        *******    
SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMIZ *          *      
SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİZ      *            
TÜRK DİLİ - IZ *                 
TÜRK DİLİ - IIZ *                 
VERİTABANI IZ*   *  * *         
VERİTABANI IIZ    *              
YAZ STAJI - 1 (15 İŞGÜNÜ)Z            *      
YAZ STAJI - II (15 İŞGÜNÜ)Z            *      
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19
AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİS      *            
AĞ TEMELLERİS*     *            
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİS  * *              
GÖRSEL PROGRAMLAMA IIIS          **  *    
GRAFİK VE ANİMASYON IIS    *     ***      
İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİS*      *           
İNGİLİZCE - IS *                 
İNGİLİZCE - IIS *                 
İŞLETME YÖNETİMİ IS                 * 
KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARS                 * 
MESLEK ETİĞİS    *  *           
MESLEKİ YABANCI DİL IS *         *       
SAYISAL ELEKTRONİKS     *             
SENSÖRLERS                  *
VERİTABANI VE YÖNETİMİS*   *     *        
WEB EDİTÖRÜS       * *         
WEB PROJESİ YÖNETİMİS       *     *     
WEB TASARIMININ TEMELLERİS       *           
YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİS*         **       
YAZILIM MİMARİLERİS         * *       
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU