791 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

GENEL BİLGİLER
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, lise öğreniminden sonra iki yıllık bir eğitim sunmaktadır. Bu programa öğrenciler, lise mezunları arasından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile seçilmektedir.Öğrenciler, müfredatta belirtilen tüm seçmeli ve zorunlu dersleri, zorunlu stajlarını başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Mezun olabilmeleri için Pamukkale Üniversitesi tarafından belirlenen not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

Amaçlar
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü'nün temel amacı, yüksek bilgi ve beceriye sahip sağlık işletmecileri yetiştirmektedir.


Kabul Koşulları
ÖNLİSANS

Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini ve stajlarını başarmış olması, F1, F2 notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,25 olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Sağlık Kurumları İşletmecileri Bölümü mezunları, kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında, sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Sağlık Kurumları İşletmeciliği alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte-meslek yüksekokulu-yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca, Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencinin programdaki tüm derslerini ve stajlarını başarmış olması, F1, F2 notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,25 olması gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3ncü sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIÖğr. Gör. YASEMİN MANAV  ymanav@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki temel bilgiye sahiptir.
2Mezuniyet süresince/sonrasında kurum içi, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılma hakkına ve tecrübesine sahiptir.
3Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir
4Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarını öğrenir ve uygular.
5Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır
6Öğrenme hedeflerini belirler ve uygular
7Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
8Alan araştırmalarında takım çalışması yapabilir.
9Mesleki İngilizceyi iyi bilir ve alanındaki kaynakları takip eder.
10Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilir ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilir.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
EMY 111 GENEL MUHASEBE 2+1 4 Zorunlu
EMY 103 GENEL İŞLETME 3+0 4 Zorunlu
MLY 101 İKTİSADA GİRİŞ 2+0 3 Zorunlu
MLY 111 GENEL HUKUK BİLGİSİ 2+0 2 Zorunlu
BAS 200 BİLGİSAYAR - I 2+1 4 Zorunlu
- Seçmeli-1 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-11 3+0 4 Seçmeli
- Yabancı Dil-I 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EMY 215 GİRİŞİMCİLİK 2+02Seçmeli
TDS 233 BÜRO YÖNETİMİ 2+02Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-11
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CBUS 103 TİCARİ MATEMATİK 3+04Seçmeli
MLY 109 GENEL MATEMATİK 3+04Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+03Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
TDS 113 TIBBİ TERMİNOLOJİ 2+0 3 Zorunlu
MLY 150 YAZ STAJI-I 0+0 1 Zorunlu
SAKI 102 SAĞLIK HUKUKU BİLGİSİ 3+0 3 Zorunlu
SAKI 104 TIBBİ İSTATİSTİK 3+0 4 Zorunlu
BAS 106 MAKRO İKTİSAT 2+0 2 Zorunlu
DYZ 114 HASTANE İDARESİ 2+0 3 Zorunlu
- Seçmeli-12 3+1 5 Seçmeli
- Seçmeli-2 2+0 2 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-12
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BAS 300 BİLGİSAYAR - II 2+25Seçmeli
CBUS 107 KLAVYE TEKNİKLERİ 3+15Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
DYZ 207 İLK YARDIM 2+02Seçmeli
HIT 109 İNSAN HAKLARI 2+02Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+03Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IST 166 MESLEKİ YABANCI DİL - I 3+0 3 Zorunlu
SAKI 201 TIBBİ DÖKÜMANTASYON 3+0 4 Zorunlu
SAKI 207 SAĞLIK EKONOMİSİ 2+0 2 Zorunlu
SAKI 203 SAĞLIK KURUMLARINDA OPERASYON YÖNETİMİ 3+0 4 Zorunlu
SAKI 215 SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI 3+0 4 Zorunlu
TDS 230 SAĞLIK MEVZUATI 2+0 3 Zorunlu
SAKI 217 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3+0 4 Zorunlu
- Seçmeli 3 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli 3 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-21 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CBUS 211 İLETİŞİM 2+02Seçmeli
CBUS 213 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA 2+02Seçmeli
SAKI 219 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 2+02Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-21
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CBUS 219 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2+02Seçmeli
SAKI 205 SAĞLIK SİGORTACILIĞI 2+02Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BDM 268 MESLEKİ YABANCI DİL - II 3+0 3 Zorunlu
MLY 250 YAZSTAJI-II 0+0 1 Zorunlu
SAKI 202 SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM 2+0 3 Zorunlu
SAKI 206 SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET YÖNETİMİ 3+0 4 Zorunlu
SAKI 208 SAĞLIK SİSTEMLERİ VE SAĞLIK POLİTİKASI 3+0 4 Zorunlu
CBUS 217 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 2+0 2 Zorunlu
CGL 143 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 3+0 3 Zorunlu
SAKI 210 MESLEKİ YAZIŞMALAR 2+1 3 Zorunlu
- Seçmeli-22 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli-4 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-4 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-22
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BAS 218 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 2+03Seçmeli
SAKI 204 SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ 2+03Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BAS 201 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2+02Seçmeli
CBUS 105 MESLEK ETİĞİ 2+02Seçmeli
CBUS 215 HALKLA İLİŞKİLER 2+02Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİZ **  **  *
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ     * * *
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ     * * *
BİLGİSAYAR - IZ* *   *   
GENEL HUKUK BİLGİSİZ* **      
GENEL İŞLETMEZ*      *  
GENEL MUHASEBEZ* **      
HASTANE İDARESİZ* *   ** *
İKTİSADA GİRİŞZ* *      *
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİZ*  *  *  *
MAKRO İKTİSATZ* *      *
MESLEKİ YABANCI DİL - IZ *      * 
MESLEKİ YABANCI DİL - IIZ *      * 
MESLEKİ YAZIŞMALAR Z***       
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİZ*        *
SAĞLIK EKONOMİSİ Z*        *
SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASIZ*     *  *
SAĞLIK HUKUKU BİLGİSİZ* **      
SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİMZ* **      
SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET YÖNETİMİ Z* **      
SAĞLIK KURUMLARINDA OPERASYON YÖNETİMİ Z* *   *  *
SAĞLIK MEVZUATIZ* **      
SAĞLIK SİSTEMLERİ VE SAĞLIK POLİTİKASI Z**    *  *
TIBBİ DÖKÜMANTASYONZ* *   *   
TIBBİ İSTATİSTİKZ*         
TIBBİ TERMİNOLOJİZ*         
TÜRK DİLİ - IZ***  **   
TÜRK DİLİ - IIZ***  **   
YAZ STAJI-IZ*  ***    
YAZSTAJI-IIZ*  ***    
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
BİLGİSAYAR - IIS* *   *   
BÜRO YÖNETİMİS* *   ** *
ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMAS *    **  
GENEL MATEMATİKS*         
GİRİŞİMCİLİKS*     ** *
HALKLA İLİŞKİLERS         *
İLETİŞİMS *    * * 
İLK YARDIMS*     *   
İNGİLİZCE - IS          
İNGİLİZCE - IIS          
İNSAN HAKLARIS* **  *   
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUS*  *      
KLAVYE TEKNİKLERİS* *   *   
MESLEK ETİĞİS   *      
SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİS*   *  * *
SAĞLIK SİGORTACILIĞI S*  *      
SAĞLIK SOSYOLOJİSİS      **  
TİCARİ MATEMATİKS*         
TÜRK VERGİ SİSTEMİS* *       
YÖNETİM VE ORGANİZASYONS*   * ** *
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU