777 EMLAK YÖNETİMİ

GENEL BİLGİLER
Emlak Yönetimi programı, lise öğreniminden sonra iki yıllık bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler, lise mezunları arasından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile seçilmektedir. Öğrenciler, müfredatta belirtilen tüm seçmeli ve zorunlu dersleri, zorunlu stajlarını başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Mezun olabilmeleri için Pamukkale Üniversitesi tarafından belirlenen not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

Amaçlar
Emlak Yönetimi programının amacı, emlak sektörünün ihtiyaç duyduğu, emlağın pazarlanması, yönetilmesi ve hizmet danışmanlığı yapacak elemanlar yetiştirmektedir.


Kabul Koşulları
YÖK tarafından belirlenen mevzuata göre ÖSYM tarafından belirlenir.

Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler, müfredatta belirtilen tüm seçmeli ve zorunlu dersleri, zorunlu stajlarını başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Mezun olabilmeleri için Pamukkale Üniversitesi tarafından belirlenen not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

İstihdam Olanakları
Öğrencilerin mezuniyet sonrası belediyeler, tapu, gayrimenkul değerleme şirketleri, gayrimenkul kiralama şirketlerinde istihdam olanakları bulunmaktadır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Emlak Yönetimi alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenciler, müfredatta belirtilen tüm seçmeli ve zorunlu dersleri, zorunlu stajlarını başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Mezun olabilmeleri için Pamukkale Üniversitesi tarafından belirlenen not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIÖğr. Gör. SAMİ EŞMEN+90 258 7138600 254 sesmen@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Talepleri karşılamak için etkin bir süreci yönetebilir.
2Piyasa uygulamaları ve uygulamalardan edindikleri teorik bilgileri kullanabilir.
3Bilgisayar temel kullanım bilgilerine sahip olur.
4Mesleki sorunları tespit edebilir ve onları çözmeye çalışır
5Mesleki etik ve sorumluluk duygusu ile uyumlu olarak çalışır.
6Yaşam boyu öğrenme için bir farkındalık sahibi olur.
7Sektörel sorunlara erişebilir ve değerlendirebilir.
8Yasal düzenlemelerin farkında olur ve onlara uyar.
9Yazılı ve sözlü etkin iletişim halinde olur.
10İletişim ve bilgi teknolojileri gibi diğer teknolojileri ve ekipmanları kullanabilir.
11Mesleki işlemleri planlar ve yürütür.
12En az bir yabancı dilde iletişim kurabilir.
13Girişimci ruha sahip olur.
14Kültürel ve sosyal bilinç sahibi olur.
15Türkçe ve yabancı dilde resmi ve teknik belgeleri okur, anlar ve hazırlar.
16Temel matematik konularda bilgi sahibi olur.
17Demokrasi İlke ve ülkülerine, Türkiye’nin karmaşık uluslar arası ilişkiler ağı içerisinde sahip çıkar.
18Öğrendiği teorik bilgileri kendi alanında uygular ve diğer kişilere öğretir.
19Bir topluluk içinde kendini ifade eder.
20Sosyal sorumluluklarının farkında olur ve kişiler arası iletişimini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirir.
21Temel işletme yönetimi, kalite ve standartları hakkında bilgi sahibi olur.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Anlam Çözümleme TablolarıAnlam çözümleme tablosu öğrencilerin aktif olarak derse katılmalarını sağlayan bir yöntemdir. Öğrenciler, iki boyutlu bir tablo üzerinde çalışarak öğrenirler. Örneğin, tablonun bir boyutunda hayvanlar diğer boyutunda da besinler yer alıyorsa, öğrenciler hayvanların besin maddelerini (kesişim noktalarında) işaretleyerek öğrenme fırsatı elde ederler.
Senaryoya dayalı öğretimÖrnek olaya benzese de, senaryoda kurgusal bir yaklaşım vardır. Konu, kurgunun içine yedirilerek öğrencilere sunulabileceği gibi, öğrencilerin kendi senaryolarını üretmelerine kadar uzanabilir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
EMY 101 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ 2+1 4 Zorunlu
EMY 103 GENEL İŞLETME 3+0 4 Zorunlu
EMY 105 İKTİSADA GİRİŞ 2+0 3 Zorunlu
EMY 107 GENEL HUKUK BİLGİSİ 2+0 3 Zorunlu
EMY 109 MATEMATİK 2+0 4 Zorunlu
EMY 111 GENEL MUHASEBE 2+1 5 Zorunlu
- Yabancı Dil-I 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+03Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
EMY 102 MAKRO İKTİSAT 2+0 3 Zorunlu
EMY 104 GAYRİMENKULDE TEMEL KAVRAMLAR 3+0 4 Zorunlu
EMY 106 EMLAK İŞLETMECİLİĞİ 2+0 3 Zorunlu
EMY 108 MEDENİ VE BORÇLAR HUKUKU 3+0 4 Zorunlu
EMY 150 YAZ STAJI I (15 İŞ GÜNÜ) 0+0 1 Zorunlu
EMY 114 KADASTRO 3+0 4 Zorunlu
BAS 118 TİCARİ MATEMATİK 2+1 4 Zorunlu
- Yabancı Dil-II 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+03Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EMY 201 EMLAK PAZARLAMA YÖNETİMİ 2+0 4 Zorunlu
EMY 203 EMLAKIN MALİ YÖNÜ VE VERGİLER 2+0 4 Zorunlu
EMY 207 GAYRİMENKUL FİNANSMANI 3+0 4 Zorunlu
EMY 211 İMAR VE BELEDİYE MEVZUATI 4+0 4 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli-1 3+0 4 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-1 3+0 4 Seçmeli
- Seçmeli-1 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-2 2+2 4 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EMY 205 GAYRİMENKUL DEĞERLEME İLKELERİ 3+04Seçmeli
EMY 209 GAYRİMENKUL MEVZUATI VE ETİK KURALLARI I 3+04Seçmeli
EMY 217 ARSA VE YAPI KOOPERATİFÇİLİĞİ 3+04Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CBUS 217 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 2+02Seçmeli
EMY 213 EMLAK PİYASASI VE GÜNCEL GELİŞMELER 2+02Seçmeli
EMY 215 GİRİŞİMCİLİK 2+02Seçmeli
EMY 223 ŞEHİRCİLİK 2+02Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EMY 219 SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI VE PROTOKOL 3+04Seçmeli
EMY 221 ÖLÇME TEKNİĞİ VE UYGULAMASI -I 2+24Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EMY 202 GAYRİMENKUL DEĞERLEME TEKNİKLERİ 4+0 4 Zorunlu
EMY 204 İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ 3+0 5 Zorunlu
EMY 208 MESLEKİ BİLGİSAYAR KULLANIMI 2+1 5 Zorunlu
EMY 250 YAZ STAJI II (15 İŞ GÜNÜ) 0+0 1 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli-2 3+1 4 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-2 3+1 4 Seçmeli
- Seçmeli-3 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli-4 2+2 4 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EMY 206 VAKA ÇALIŞMASI VE RAPORLAMA 3+14Seçmeli
EMY 210 GAYRİMENKUL MEVZUATI VE ETİK KURALLARI II 3+04Seçmeli
EMY 218 BİNA YÖNETİMİ VE SİTE İŞLETMECİLİĞİ 2+14Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EMY 214 EMLAK GELİŞTİRME 2+03Seçmeli
EMY 216 İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER 2+03Seçmeli
MLY 208 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 3+03Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EMY 220 PAZAR ARAŞTIRMASI 3+04Seçmeli
EMY 222 ÖLÇME TEKNİĞİ VE UYGULAMASI -II 2+24Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19PY 20PY 21
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ                     
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ                     
EMLAK İŞLETMECİLİĞİZ                     
EMLAK PAZARLAMA YÖNETİMİZ                     
EMLAKIN MALİ YÖNÜ VE VERGİLERZ                     
GAYRİMENKUL DEĞERLEME TEKNİKLERİZ                     
GAYRİMENKUL FİNANSMANIZ                     
GAYRİMENKULDE TEMEL KAVRAMLARZ                     
GENEL HUKUK BİLGİSİZ                     
GENEL İŞLETMEZ                     
GENEL MUHASEBEZ                     
İKTİSADA GİRİŞZ                     
İMAR VE BELEDİYE MEVZUATIZ                     
İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİZ                     
KADASTROZ                     
MAKRO İKTİSATZ                     
MATEMATİKZ                     
MEDENİ VE BORÇLAR HUKUKUZ                     
MESLEKİ BİLGİSAYAR KULLANIMIZ                     
TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİZ                     
TİCARİ MATEMATİKZ                     
TÜRK DİLİ - IZ                     
TÜRK DİLİ - IIZ                     
YAZ STAJI I (15 İŞ GÜNÜ)Z                     
YAZ STAJI II (15 İŞ GÜNÜ)Z                     
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19PY 20PY 21
ARSA VE YAPI KOOPERATİFÇİLİĞİS                     
BİNA YÖNETİMİ VE SİTE İŞLETMECİLİĞİS                     
EMLAK GELİŞTİRMES                     
EMLAK PİYASASI VE GÜNCEL GELİŞMELERS                     
GAYRİMENKUL DEĞERLEME İLKELERİS                     
GAYRİMENKUL MEVZUATI VE ETİK KURALLARI IS                     
GAYRİMENKUL MEVZUATI VE ETİK KURALLARI IIS                     
GİRİŞİMCİLİKS                     
İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLERS                     
İNGİLİZCE - IS                     
İNGİLİZCE - IIS                     
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUS                     
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİS                     
ÖLÇME TEKNİĞİ VE UYGULAMASI -IS                     
ÖLÇME TEKNİĞİ VE UYGULAMASI -IIS                     
PAZAR ARAŞTIRMASIS                     
SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI VE PROTOKOLS                     
ŞEHİRCİLİKS                     
VAKA ÇALIŞMASI VE RAPORLAMAS                     
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU