789 MALİYE

GENEL BİLGİLER
Maliye Bölümünde öğrencilere, iktisat, maliye, kamu ekonomisi, muhasebe, mali hukuk, vergi ve ceza hukuku formasyonu kazandırmaya yönelik olarak dengeli bir program uygulanmaktadır. Hangi sistem ve yönetim tarzı içinde olursa olsun, devlet, ekonomik hayatı ve aktiviteleri etkilemekte, asli veya tali görevlerini yerine getirebilmek için de çeşitli gelir kaynaklarına ihtiyacı bulunmaktadır. Bu gelir kaynakları arasında birinci ve en önemli unsur ise vergi gelirleri olmaktadır. Bu açıdan bölümde , gerek özel kuruluşların devlete karşı olan mali ödevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı, maliye, muhasebe ve vergi konularındaki eleman açığının kapatılmasına yönelik eğitim verilirken; diğer yandan devletin de modern anlamda vergileme, vergi denetimi, mali yargılama gibi sahalardaki denetici ve uzman ihtiyaçlarının sağlanmasına yönelik bir program uygulanmaya çalışacaktır.

Amaçlar
Maliye Bölümünün amacı, kamu sektörü içinde ihtiyaç duyulan uzman kadrolara, genel iktisat ve kamu maliyesine ilişkin kavramlara hakim, maliye politikası, vergi, muhasebe ve bütçe alanına ilişkin analiz yapabilme yetisine sahip mezunlar yetiştirmenin yanı sıra, özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda görev alabilecek niteliklere sahip çağdaş maliyeciler yetiştirmektir.


Kabul Koşulları
Üniversiteye, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme(ÖSYM) tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavını kazanmış olan ve bunu geçerli belgelerle kanıtlayanlar mesleki ve teknik orta-öğretim kurumlarından mezun olup ,Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları
Maliye alanındaki teorik bilgi ile pratik uygulamaları bir arada sunarak, yakın geçmişte bu sahada gerçekleştirilen aşamaları öğrenme fırsatını yaratmak ve böylece bu sektörün gereksinim duyduğu uzman kişileri yetiştirmektir.

İstihdam Olanakları
KPSS sınavında alınacak yeterli puan sonucunda ağırlıklı olarak İİBF mezunu öğrencilerin istihdam edildiği A grubu kadrolar olarak adlandırılan ve kamu kurumlarının özel sınavlarla (test, yazılı, sözlü) eleman aldıkları kadrolara kamuda istidam edilebilmektedirler. Ayrıca İİBF mezunlarının istihdam edilebilme olanağının yüksek olduğu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik mesleği de Maliye Bölümü öğrencilerinin istihdam olanağının yüksek olduğu bir diğer alandır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Maliye alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte-meslek yüksekokulu-yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca, Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Maliye alanındaki teorik bilgi ile pratik uygulamaları bir arada sunarak, yakın geçmişte bu sahada gerçekleştirilen aşamaları öğrenme fırsatını yaratmak ve böylece bu sektörün gereksinim duyduğu uzman kişileri yetiştirmektir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3ncü sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIÖğr. Gör. HAKAN DEMİR+90 258 7911490 132 hdemir@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1İktisat ve maliye teorilerinde yer alan temel kavramları öğrenme, temel iktisadi sorunlar ile teorik bağlantıları kurarak muhakeme edebilme
2Kamu maliyesi, maliye politikası, bütçe, vergi teorisi ve uygulamalarına ilişkin temel bilgilere sahip olma
3Ulusal vergi sistemine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip olabilme, mevzuat çerçevesinde vergileme işlemleri, vergilerin ve vergi suç ve cezalarının hesaplanması, farklı mükellef türleri için beyanname düzenlenmesi konularında teorik ve pratik bilgilere sahip olma
4Kamu gelirleri, kamu giderleri ve kamu borçlanmasının politika uygulamaları içindeki kullanımı ile ilgili olarak yorum yapabilme ve değerlendirebilme
5Maliye politikasının kullanımına ilişkin olarak verilen ekonomik verileri değerlendirebilme ve analiz yapabilme yeteneğini ortaya koyabilme
6Başta kamu sektöründeki mesleki uzmanlık alanları olmak üzere, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlara ilişkin iktisat, maliye, hukuk, muhasebe, vergi, işletme bilgi ve beceri düzeyini temel düzeyde sağlayabilme
7Farklı iktisadi düşüncelerin varlığını benimseme ve çok yönlü bir anlayış içerisinde farklı görüşleri teorik düzeyde anlayabilme ve değerlendirebilme
8Ulusal ekonomiyi, küresel ekonomik ilişkiler içerisinde değerlendirebilme ve uluslar arası iktisadi kuruluşların rolünü ve etkisini kavrayabilme
9Bilgiyi bilimsel bilgi çerçevesinde sorgulayabilme, farklı inanç, yaşam biçimi ve düşünceleri saygı ile karşılayabilme
10Bilgisayar programlarını iyi düzeyde öğrenme, çeşitlendirme ve kullanabilme
11Yazılı, sözlü ve görsel araçları kullanarak etkin iletişim kurabilme
12Maliye alanına ilişkin pratik ve teorik yenilikleri ulusal ve uluslar arası düzeyde takip edebilme
13Sorumluluk bilincine sahip, inisiyatif alabilen, takım içinde önderlik yapabilen, özgüveni yüksek bireyler olabilme
14Yaşam boyu eğitimin gerekliliğini kavrama ve bu sürece öğrenci ve eğitimci olarak katılabilme
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
MLY 103 GENEL İŞLETME 2+0 2 Zorunlu
MLY 107 GENEL MUHASEBE - I 3+0 4 Zorunlu
MLY 109 GENEL MATEMATİK 3+0 4 Zorunlu
MLY 111 GENEL HUKUK BİLGİSİ 2+0 2 Zorunlu
EMY 101 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ 2+1 4 Zorunlu
MKS 203 KAMU MALİYESİ 3+0 4 Zorunlu
CDTS 101 MİKRO EKONOMİ 3+0 3 Zorunlu
- Yabancı Dil-I 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+03Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
CDTS 106 GENEL MUHASEBE- 2 2+1 4 Zorunlu
CDTS 114 MAKRO EKONOMİ 3+0 2 Zorunlu
MLY 110 VERGİ HUKUKU-I 3+0 3 Zorunlu
MLY 112 İDARE HUKUKU 3+0 3 Zorunlu
MLY 114 KAMU MALİYESİ II 2+0 3 Zorunlu
MLY 150 YAZ STAJI-I 0+0 1 Zorunlu
DTS 109 İSTATİSTİK 3+0 4 Zorunlu
MAB 106 ANAYASA HUKUKU 3+0 3 Zorunlu
- Yabancı Dil-II 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+03Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MLY 203 MALİYE POLİTİKASI I 3+0 3 Zorunlu
MLY 201 TÜRK VERGİ SİSTEMİ I 3+0 4 Zorunlu
MLY 205 VERGİ HUKUKU II 3+0 3 Zorunlu
MLY 207 KAMU BÜTÇESİ 3+0 4 Zorunlu
MLY 209 MALİYET MUHASEBESİ 3+0 4 Zorunlu
- Seçmeli 1 3+0 3 Seçmeli
- Seçmeli 1 3+0 3 Seçmeli
- Seçmeli 3 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli 3 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BAN 205 FİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALAR 3+03Seçmeli
MLY 215 PARAFISKAL GELİRLER 3+03Seçmeli
MLY 217 E-TİCARET VE VERGİLEME 3+03Seçmeli
MLY 219 TİCARİ BELGELER 3+03Seçmeli
MLY 221 ULUSLARARASI MALİYE 3+03Seçmeli
MLY 223 TÜRKİYE EKONOMİSİ 3+03Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CDTS 206 ULUSLARARASI PAZARLAMA 2+03Seçmeli
CDTS 207 TİCARET HUKUKU 3+03Seçmeli
MLY 213 BORÇLAR HUKUKU 2+03Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MLY 202 TÜRK VERGİ SİSTEMİ II 3+0 4 Zorunlu
MLY 204 MALİYE POLİTİKASI II 3+0 3 Zorunlu
MLY 206 KAMU EKONOMİSİ 3+0 4 Zorunlu
MLY 212 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI 3+0 4 Zorunlu
MLY 214 MAHALLİ İDARELER MALİYESİ 2+0 2 Zorunlu
MLY 250 YAZSTAJI-II 0+0 1 Zorunlu
- Seçmeli 2 3+0 3 Seçmeli
- Seçmeli 2 3+0 3 Seçmeli
- Seçmeli 4 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli 4 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MLY 216 ULUSLARARASI İKTİSAT 3+03Seçmeli
MLY 218 MALİ TABLOLAR ANALİZİ 3+03Seçmeli
MLY 220 GÜNCEL MALİ YAKLAŞIMLAR 3+03Seçmeli
MLY 222 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 3+03Seçmeli
MLY 224 SERMAYE PİYASASI 3+03Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BAS 208 ULUSLAR ARASI BANKACILIK 2+03Seçmeli
DST 224 ULUSLARARASI TİCARETTE VERGİLENDİRME 2+03Seçmeli
MLY 208 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 3+03Seçmeli
MLY 210 DEVLET BORÇLANMASI 2+03Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ANAYASA HUKUKUZ*            
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ          *  
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ          *   
GENEL HUKUK BİLGİSİZ* **  **      
GENEL İŞLETMEZ* *           
GENEL MATEMATİKZ***** ** **   
GENEL MUHASEBE - IZ* **   *      
GENEL MUHASEBE- 2Z    * * * * **
İDARE HUKUKUZ*******       
İSTATİSTİKZ * * *  ** * *
KAMU BÜTÇESİZ  *** *  *   *
KAMU EKONOMİSİZ *  * *  *  * 
KAMU MALİYESİZ * *  ** *    
KAMU MALİYESİ IIZ*** ***   *  *
MAHALLİ İDARELER MALİYESİZ   *  *  *  * 
MAKRO EKONOMİZ* * *  **     
MALİYE POLİTİKASI IZ    * *     **
MALİYE POLİTİKASI IIZ * *  *  *    
MALİYET MUHASEBESİZ    * *     **
MİKRO EKONOMİZ  * *         
PARA TEORİSİ VE POLİTİKASIZ * *     * *  
TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİZ            **
TÜRK DİLİ - IZ          *   
TÜRK DİLİ - IIZ             
TÜRK VERGİ SİSTEMİ IZ    * *     **
TÜRK VERGİ SİSTEMİ IIZ  *  *      **
VERGİ HUKUKU IIZ ****    *  **
VERGİ HUKUKU-IZ *  ***   ****
YAZ STAJI-IZ      *   * * 
YAZSTAJI-IIZ   *  *       
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
BORÇLAR HUKUKUS****   *  *   
DEVLET BORÇLANMASIS  * **    * **
E-TİCARET VE VERGİLEMES *   *   * *  
FİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALARS              
GÜNCEL MALİ YAKLAŞIMLARS **  *   *  **
İNGİLİZCE - IS              
İNGİLİZCE - IIS              
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUS    * *      *
MALİ TABLOLAR ANALİZİS *  *       * 
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARIS****       * *
PARAFISKAL GELİRLERS     **     **
SERMAYE PİYASASIS * * *       *
TİCARET HUKUKUS* * *  **     
TİCARİ BELGELERS  * * *  *    
TÜRKİYE EKONOMİSİS **  *   **   
ULUSLAR ARASI BANKACILIKS              
ULUSLARARASI İKTİSATS * *  *      *
ULUSLARARASI MALİYES **   *  *  **
ULUSLARARASI PAZARLAMAS***           
ULUSLARARASI TİCARETTE VERGİLENDİRMES****          
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU