755 BANKACILIK VE SİGORTACILIK

GENEL BİLGİLER
Bankacılık program, Bankacılık ve finans konularında temel bilgilerin yanısıra bankacılık şube uygulamalarına yönelik bilgiler veren 4 yarıyıllık bir programdır.

Amaçlar
Bankacılık Bölümü, bankacılık, finans ve para piyasalarıyla ilgili alanlarda gereksinim duyulan yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacındadır. Bu bağlamda müşteri odaklı, fonksiyonel düşünce yapısına sahip, takım çalışmasını benimsemiş, özellikle şubelerdeki elaman ihtiyacını karşılamaya yönelik nitelikli mezunlar vermektedir. Bankacılık Bölümü'nün hedefi; öğrencilerine, bankacılık ve finans konularında, yüksek kalitede ve uluslararası standartlarda bir eğitim vermektir. Son yıllarda bankacılık ve finans sektöründe yaşanan krizler ve bunun sonucunda yaşanan ekonomik çöküntüler, bizi bu sektörü daha iyi anlamaya teşvik etmektedir. Gerek özel banka şubelerinde, gerekse kamu bankaları şubelerinde görev alabilecek, yetişmiş uzman kişilere her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Bankacılık hedefi; öğrencilerine, bankacılık ve finans alanındaki teorik bilgi ile pratik uygulamaları bir arada sunarak, yakın geçmişte bu sahada gerçekleştirilen aşamaları öğrenme fırsatını yaratmak ve böylece bu sektörün gereksinim duyduğu uzman kişileri yetiştirmektir.


Kabul Koşulları
Lise mezunu olmak ve üniversite giriş sınavından yeterli puanı almak

Mezuniyet Koşulları
Bankacılık alanındaki teorik bilgi ile pratik uygulamaları bir arada sunarak, yakın geçmişte bu sahada gerçekleştirilen aşamaları öğrenme fırsatını yaratmak ve böylece bu sektörün gereksinim duyduğu uzman kişileri yetiştirmektir.

İstihdam Olanakları
Bankalar, sigorta kurumları, işletmelerin finans departmanları

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Bankacılık ve Sigortacılık alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Bankacılık alanındaki teorik bilgi ile pratik uygulamaları bir arada sunarak, yakın geçmişte bu sahada gerçekleştirilen aşamaları öğrenme fırsatını yaratmak ve böylece bu sektörün gereksinim duyduğu uzman kişileri yetiştirmektir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIÖğr. Gör. HAKAN DEMİR+90 258 7911490 132 hdemir@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Öğrenciler finansal sistem hakkında bilgi donanımına sahip olmaktadır
2Bankacılık ve sigortacılık sektörü ile ilgili problemleri çözümleme ve sonuçlarını yorumlama becerisi
3Finansal ürünler ile ilgili çağdaş gelişmeleri kavrama ve uygulama becerisi
4Uluslararası bankacılık ve sigortacılık uygulamaları hakkındaki bilgilerini uygulayabilme
5Finansal verileri çözümleme ve yorumlayabilme becerisi
6Sigortacılık sistemi işleyişini kavrama ve uygulama becerisi
7Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
8Bireysel çalışma ve bağımsız karar verebilme yeterliliği ile birlikte düşüncelerini açık ve net şekilde ifade edebilme, iletişim kurabilme
9Kurum içi ve kurumlar arası takım çalışması yapabilme
10Mesleki etik bilincine sahip olma
11Empati kurabilme, stres ve zaman yönetimini uygulayabilme
12Demokratik, lâik, yenilikçi, evrensel değerlere ve gelişmeye açık, gelecekle ilgili hedefleri olan,mesleki y.dil'de yeterlilik kazanan bireyler haline gelir
13Temel bilgisayar bilgisine sahip olur
14Bankacılık ve Sigortacılık alanında ihtiyaç duyulan yazılımları kullanır
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
BAS 103 BANKACILIĞA GİRİŞ VE TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ 4+0 4 Zorunlu
BAS 105 GENEL İŞLETME 2+0 2 Zorunlu
BAS 109 GENEL HUKUK BİLGİSİ 2+0 2 Zorunlu
BAS 200 BİLGİSAYAR - I 2+1 4 Zorunlu
BAS 113 GENEL MATEMATİK 2+1 3 Zorunlu
BAS 115 GENEL MUHASEBE - I 3+0 5 Zorunlu
CDTS 101 MİKRO EKONOMİ 3+0 3 Zorunlu
- Yabancı Dil-I 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+03Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
BAS 102 SİGORTACILIĞA GİRİŞ VE TEMEL SİGORTACILIK İŞLEMLERİ 3+0 3 Zorunlu
BAS 300 BİLGİSAYAR - II 2+2 4 Zorunlu
BAS 150 YAZ STAJI - 1 (15 İŞGÜNÜ) 0+0 1 Zorunlu
BAS 116 GENEL MUHASEBE - II 3+0 4 Zorunlu
BAS 118 TİCARİ MATEMATİK 2+1 3 Zorunlu
BAS 120 İSTATİSTİK 2+1 3 Zorunlu
CDTS 207 TİCARET HUKUKU 3+0 3 Zorunlu
CDTS 114 MAKRO EKONOMİ 3+0 2 Zorunlu
- Yabancı Dil-II 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+03Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BAS 209 MALİ TABLOLAR ANALİZİ 2+0 3 Zorunlu
BAN 205 FİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALAR 3+0 5 Zorunlu
BAS 227 BANKA MUHASEBESİ VE HUKUKU 3+1 5 Zorunlu
BAS 231 BANKACILIKTA MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 3+0 5 Zorunlu
- Seçmeli 3 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli 3 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli-1 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-1 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-1 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BAS 201 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2+03Seçmeli
BAS 213 ULUSLAR ARASI İKTİSAT 2+03Seçmeli
EMY 215 GİRİŞİMCİLİK 2+03Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BAS 217 BİREYSEL BANKACILIK 3+02Seçmeli
BAS 223 BANKACILIK VE FON YÖNETİMİ 2+02Seçmeli
BAS 225 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 1+12Seçmeli
BAS 229 SİGORTA BRANŞLARI 3+02Seçmeli
CDTS 214 TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AVRUPA BİRLİĞİ 2+02Seçmeli
MLY 207 KAMU BÜTÇESİ 3+02Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BAS 208 ULUSLAR ARASI BANKACILIK 2+0 2 Zorunlu
BAS 250 YAZ STAJI - II (15 İŞGÜNÜ) 0+0 1 Zorunlu
BAN 219 MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE VE PİYASA ARAÇLARI 3+0 5 Zorunlu
EKO 633 PARA VE BANKA 3+0 5 Zorunlu
BAS 232 SİGORTA MUHASEBESİ VE HUKUKU 3+1 5 Zorunlu
- Seçmeli 4 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli 4 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli-2 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-2 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-2 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BAS 206 FİNANSAL YÖNETİM 2+03Seçmeli
BAS 218 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 2+03Seçmeli
CBUS 214 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 2+03Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BAS 222 PORTFÖY YÖNETİMİ 3+02Seçmeli
BAS 224 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA 2+02Seçmeli
BAS 226 KURUMSAL BANKACILIK 2+02Seçmeli
BAS 230 KREDİ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 3+02Seçmeli
MLY 206 KAMU EKONOMİSİ 3+02Seçmeli
MLY 213 BORÇLAR HUKUKU 2+02Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ             
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ          *   
BANKA MUHASEBESİ VE HUKUKUZ*******  *  **
BANKACILIĞA GİRİŞ VE TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİZ * ***        
BANKACILIKTA MALİ ANALİZ TEKNİKLERİZ* * * **   ** 
BİLGİSAYAR - IZ            **
BİLGİSAYAR - IIZ             *
FİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALARZ*****         
GENEL HUKUK BİLGİSİZ   *  ** **   
GENEL İŞLETMEZ* *           
GENEL MATEMATİKZ* **  ** **   
GENEL MUHASEBE - IZ* **   *      
GENEL MUHASEBE - IIZ* * * * * * **
İSTATİSTİKZ   * *  ** *  
MAKRO EKONOMİZ* * *  **     
MALİ TABLOLAR ANALİZİZ* * *         
MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE VE PİYASA ARAÇLARIZ*****         
MİKRO EKONOMİZ  * *         
PARA VE BANKAZ*****         
SİGORTA MUHASEBESİ VE HUKUKUZ**********  **
SİGORTACILIĞA GİRİŞ VE TEMEL SİGORTACILIK İŞLEMLERİZ** * *        
TİCARET HUKUKUZ  * *         
TİCARİ MATEMATİKZ* *** ***     
TÜRK DİLİ - IZ          *   
TÜRK DİLİ - IIZ             
ULUSLAR ARASI BANKACILIKZ **  *  *     
YAZ STAJI - 1 (15 İŞGÜNÜ)Z  *    *      
YAZ STAJI - II (15 İŞGÜNÜ)Z  *    *      
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
BANKACILIK VE FON YÖNETİMİS *      * **  
BİREYSEL BANKACILIKS**            
BORÇLAR HUKUKUS****   *  *   
FİNANSAL YÖNETİMS* * *         
GİRİŞİMCİLİKS****  **  *   
İNGİLİZCE - IS              
İNGİLİZCE - IIS              
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUS* *           
KAMU BÜTÇESİS              
KAMU EKONOMİSİS              
KREDİ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİS* **     *****
KURUMSAL BANKACILIKS *  *         
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞS       ** *   
PORTFÖY YÖNETİMİS* * *         
SİGORTA BRANŞLARIS*** *  *  *  *
TÜRK VERGİ SİSTEMİS  *    *      
TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AVRUPA BİRLİĞİS*****         
ULUSLAR ARASI İKTİSATS* * *  **     
YÖNETİM VE ORGANİZASYONS      *** *   
YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMAS*   **        
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU