449 ULAŞTIRMA VE TRAFİK HİZMETLERİ

GENEL BİLGİLER
Dünya'da artan nüfus ve trafik miktarı ulaşım sistemlerine olan talebi artırmıştır. Artan talebe paralel olarak kamunun ihtiyaçlara cevap vermesi ve mevcut politikaların bunu desteklemesi ile ulaştırma sektörü ivmelenme kazanmıştır. Bu bağlamda kamuda ve özel sektörde bu sistemlerin tasarımında, yapımında, kontrolünde, denetiminde ve bakımında teknik personel ihtiyaçları da artmaktadır. Programımız kara yolları ulaşım sistemlerinde ve trafik alanında gerekli olan nitelikli teknik eleman yetiştirilmesine katkı sağlanmayı amaçlanmaktadır.

Amaçlar
Ulatıştırma ve trafik hizmetleri programı,artan ulaşım talebini karşılayacak ulaşım sistemlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli teknik elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


Kabul Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Mezuniyet Koşulları
Programdaki tüm zorunlu dersleri başarmış olması gerekir. Toplamda asgari 120 AKTS kredisini sağlamış olması ve genel ortalaması 4.00 üzerinden 2.30 ve üzeri olması gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır.

İstihdam Olanakları
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri programından mezun olan öğrenciler, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda ulaştırma ve trafik sektöründe istihdam edilir.

Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri alanında Önlisans Diploması derecesi alırlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Dereceye Yönelik Kurallar
Programdaki tüm zorunlu dersleri başarmış olması gerekir. Toplamda asgari 120 AKTS kredisini sağlamış olması ve genel ortalaması 4.00 üzerinden 2.30 ve üzeri olması gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIÖğr. Gör. DUYGU EROL  derol@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri ile ilgili edindiği kuramsal bilgilerini kullanabilme.
2Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri ile ilgili tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için veri toplama ve kullanabilme
3Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el becerilerini ve/veya düşünsel becerileri kullanabilme
4Ulaştırma ve Trafik Hizmetlerinde bağımsız olarak öğrendiklerini uygulayabilme
5Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilmek için düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
6Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
7Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri ile ilgili çalışmalarda öngörülemeyen problemleri belirleme ve çözüm arama yeterliliğine sahip olabilme
8Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
9Düşünce ve önerilerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
10Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme
11Orta öğretimde kazanmış olduğu mesleki yeterlilikler üzerine uygulama ile desteklenen bir alanda bilgi/beceriye sahip olabilme.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Altı Şapkalı DüşünmeAltı şapkalı düşünme tekniğinde, bir konuya farklı açılardan bakma esas alınmaktadır. Bireyler aynı olay karşısında farklı düşünme yaklaşımlarını geliştirebileceklerini öğrenirler, empati yeteneğini geliştirirler. Değişik açıdan düşünmelere yer verdiği için ortaya atılan konunun her yönden irdelenip, kararların doğru verilmesine olanak sağlar. Bu teknikte, öğrencilere tartışmaları için bir konu verilir. Her grup farklı renkteki şapkanın gerektirdiği düşünce biçimini ortaya koymaya çalışır. Her grup, tartışılması istenen konuya, kendi başında var olduğunu düşündüğü şapkanın gerektirdiği yönde yaklaşır. Bu tekniğin uygulanmasında önemli olan öğrencilerin kendi görüş ve düşüncelerini tespit etmek değil, bir konuya farklı açılardan bakabilme becerisinin kazanılmasıdır. Öğretmen bu amacın dışına çıkmamalıdır. Şapka renkleri ve temsil ettiği düşünce biçimleri: - Beyaz şapka: (Tarafsızdır). Ortaya konan soruna ilişkin taraf tutmadan net bilgi ve raporlar ortaya koyar. - Kırmızı şapka: (Duygusaldır). Öfke, tutku, duygu, duygusal bir bakış açısını ifade eder - Siyah şapka: (Karamsardır). Olumsuzluklar, riskler, dezavantajları ifade eder. Bir şeyin niçin yapılmayacağını görür. - Sarı şapka: (İyimserdir). Olayların olumlu yönlerine odaklanır; avantajları ve faydalı yönleri düşünür. - Yeşil şapka: (Yaratıcıdır). Olaylara yeni ve farklı çözüm yolları bulmaya çalışır. - Mavi şapka: (Değerlendirici ve karar vericidir). Olayı tüm olası yönleriyle gören ve değişkenleri kontrol altında tutan bir bakış açısıdır. Düşünceler sistematize edilir.
Görüş GeliştirmeBu teknik tüm öğrencilerin küçük gruplarla değil, sınıfça katıldıkları bir çalışmadır. Çelişkili, karşıt görüş içeren konular üzerinde gerçekleşen ve eğitsel düşünmeyi, başka görüşlere saygı duymayı öğretmek ve öğrencilerde görüş geliştirmek amacıyla kullanılan bir tartışma tekniğidir. Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konular seçilir. “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” ifadelerinin yazılı olduğu köşeler oluşturulur ve öğrencilerin savunduğu köşeye geçmeleri istenir. Tartışma sonunda kazanan ya da kaybeden grup yoktur. Gruplar, kişiler başta savundukları görüşü terk edip başka bir görüşe, hatta karşı çıktığı görüşe katılabilir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BİLGİKuramsal Olgusal 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 07
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 08
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 09
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 10
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTH 101 GENEL ULAŞIM VE TRAFİK TEKNİĞİ 3+0 4 Zorunlu
UTH 103 MESLEKİ MATEMATİK 3+0 5 Zorunlu
UTH 105 TEKNİK RESİM 2+1 6 Zorunlu
UTH 107 TRAFİK KURALLARI VE MEVZUATI 3+0 3 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+0 2 Zorunlu
- Seçmeli-1 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli-1 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTH 102 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3+0 5 Zorunlu
UTH 104 STATİK MUKAVEMET 3+0 5 Zorunlu
UTH 106 TRAFİK PSİKOLOJİSİ 3+0 5 Zorunlu
UTH 108 TOPOGRAFYA 2+1 5 Zorunlu
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+0 2 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
- Mesleki Seçmeli I 2+1 4 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Mesleki Seçmeli I

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTH 201 TRAFİK PLANLAMASI VE UYGULAMASI- I 3+0 5 Zorunlu
UTH 203 ZEMİN MEKANİĞİ 3+0 5 Zorunlu
UTH 205 YOL PROJESİ VE KARAYOLU TEKNİĞİ 3+0 6 Zorunlu
UTH 207 YOL MALZEMELERİ 3+0 5 Zorunlu
KRY 201 KARİYER PLANLAMA 2+0 2 Zorunlu
- Mesleki Seçmeli II 3+0 4 Seçmeli
- Seçmeli-2 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Mesleki Seçmeli II
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTH 202 TRAFİK PLANLAMASI VE UYGULAMASI- II 3+0 5 Zorunlu
UTH 204 YOL ÜSTYAPISI 3+0 5 Zorunlu
UTH 206 YAPI İŞLETMESİ 3+0 5 Zorunlu
UTH 208 DEMİRYOLU 3+0 4 Zorunlu
UTH 210 TRAFİK TEKNİĞİ VE ETÜDLERİ 3+0 4 Zorunlu
- Mesleki Seçmeli III 3+0 4 Seçmeli
- Seçmeli-3 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Mesleki Seçmeli III
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-3


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ           
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ           
DEMİRYOLUZ***********
GENEL ULAŞIM VE TRAFİK TEKNİĞİZ***********
İNGİLİZCE - IZ           
İNGİLİZCE - IIZ           
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİZ***********
KARİYER PLANLAMAZ           
MESLEKİ MATEMATİKZ***********
STATİK MUKAVEMETZ***********
TEKNİK RESİMZ***********
TOPOGRAFYAZ***********
TRAFİK KURALLARI VE MEVZUATIZ***********
TRAFİK PLANLAMASI VE UYGULAMASI- IZ***********
TRAFİK PLANLAMASI VE UYGULAMASI- IIZ***********
TRAFİK PSİKOLOJİSİZ***********
TRAFİK TEKNİĞİ VE ETÜDLERİZ***********
TÜRK DİLİ - IZ           
TÜRK DİLİ - IIZ           
YAPI İŞLETMESİZ***********
YOL MALZEMELERİZ***********
YOL PROJESİ VE KARAYOLU TEKNİĞİZ***********
YOL ÜSTYAPISIZ***********
ZEMİN MEKANİĞİZ***********
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ S***********
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİS***********
GİRİŞİMCİLİKS***********
KENTİÇİ YOL VE KAVŞAKLARIN GEOMETRİK TASARIMIS***********
KÖPRÜLER VE TÜNELLERS***********
MESLEK ETİĞİS***********
MESLEKİ İNGİLİZCES***********
ŞANTİYE YÖNETİMİS***********
TAŞIT MEKANİĞİS***********
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİS***********
TEMEL İLKYARDIMS***********
TRAFİK DENETİMİ VE DÜZENLEMESİS***********
ULAŞTIRMA POLİTİKASI VE PLANLAMAS***********
YOL GEOTEKNİĞİS***********
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi