373 BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

GENEL BİLGİLER
BYS Proğramında; temel ekonomi ve işletme yönetimi, yapılanması ve sistemleri hakkında bilgilelendirmek esastır. Büro Otomasyonu, büro uygulamaları, halkla ilişkiler ve temel teknolojiyi kullanmaya yönelik bilgiler verilir

Amaçlar
Yönetici ve üst kademe idarecilerine yardımcı ve işlerini kolaylaştırmaya çalışan etkili bir iş gören yetiştirmeye çalışır. Gerek iş hayatı ve gerekse kamu yönetiminde, çağın teknolojik gelişmelerine ayak uyduran, yöneticisinin sağ kolu olan çağdaş asistanlar yetiştirmek, zamanı etkin kullanmak, verimi yükseltmek.


Kabul Koşulları
Lise diplomasına sahip, üniversite imtihanından yeterli puanı alan öğrenciler bölümde eğitim alabilirler.

Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığına gelen müfredattaki zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra zorunlu stajlarını başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.25 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında ön lisans diploması verilir.

İstihdam Olanakları
Çalışma alanları:Kamu ve özel sektördeki şirketler,kuruluşlar,hastaneler,dersaneler,halkla ilişkiler departmanları,dernekler,vakıflar,kooperatifler

Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında Önlisans Diploması derecesi alırlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Dereceye Yönelik Kurallar
Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığına gelen müfredattaki zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra zorunlu stajlarını başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.25 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında ön lisans diploması verilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavına girebilirler. Sınav sonucunda, adayların sınavdan elde ettikleri puanlar ile adayların akademik not ortalamaları göz önünde tutularak başarı puanları belirlenir. Yeterli puan alan adaylar, ilgili programlarda kontenjan açıldığı takdirde DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans programlarına geçebilirler. Ayrıca ön lisans programından mezun olanlar açık öğretim fakültelerine de dikey geçiş yapabilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
İletişim bilgisi bulunamadı.


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Yönetici asistanlığı ile ilgili çağdaş teknikleri ve çalışma araçlarını kullanma becerisi kazanır.
2Meslek ile ilgili problemleri tanımlama ve çözme becerisine sahip olmakla birlikte bilim, teknoloji ve mesleki alandaki gelişmeleri takip ederek kendisini ve diğer çalışanları geliştirme becerisi elde eder.
3Yöneticilik vasıflarını geliştirir(Liderlik,pazarlama,organizasyonlar,kriz yönetimi,zaman yönetimi vb.),tüm departmanlarla takım halinde çalışma becerisine sahip olur,motivasyon edici unsurları öğrenir.
4Sayısal analiz yöntemleri ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur,kalite,organizasyon,planlama,kültür konularında bilgi sahibi olur ve uygular.
5Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur.
6İletişim kurabilme, işletme içi ve işletme dışı insan odaklı iletişim becerisini kullanabilir.
7Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları izleyebilme, çevre konularına duyarlı ve sosyal ilişkilerde tutarlı olur.
8Mesleki alanda almış olduğu eğitimi kullanabilme becerisine sahip olur.
9Yöneticinin seyahat,randevu,iletişim,toplantı gibi organizasyonlarını düzenleyebilme becerisine sahip olur.
10Teori ile pratik arasındaki bağ kurar.
11Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis yazılımlarını kullanabilir.
13Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur.
14İnsiyatif kullanabilme, alanıyla ilgili olarak bilimsel özgüven oluşturabilme, yaratıcılık becerisi kazandırabilme, sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine, yazılı ve sözlü sunum yapabilme yeteneğine sahip olur,
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
Programlı ÖğretimTemelinde öğretimin bireyselleştirilmesi yatar. Programlı öğretim Skinner’in pekiştirme ile ilgili ilkelerinden hareketle ortaya çıkmış olan bireysel bir öğretim tekniğidir. Dayandığı temel ilkeler: küçük adımlar ilkesi, etkin katılım ilkesi, başarı ilkesi, anında düzeltme ilkesi, kademeli ilerleme ilkesi, bireysel hız ilkesi.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Dal Seçiniz :
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
BYS 135 İŞLETME - I 2+0 3 Zorunlu
BYS 137 EKONOMİ - I 2+0 2 Zorunlu
BYS 139 TİCARİ MATEMATİK 3+0 3,5 Zorunlu
BYS 141 PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI 2+0 2 Zorunlu
BYS 143 KLAVYE TEKNİKLERİ 3+1 4,5 Zorunlu
BYS 145 BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI 3+1 3,5 Zorunlu
BYS 147 TEMEL HUKUK 2+0 3 Zorunlu
ING 1001 TEMEL İNGİLİZCE-I 3+0 2 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli-1 2+0 2,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-1

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
BYS 150 END. DAYALI ÖĞRENİM (STAJ) 15 İŞ GÜNÜ 0+0 4 Zorunlu
BYS 136 İŞLETME-II 2+0 3 Zorunlu
BYS 138 EKONOMİ-II 2+0 2,5 Zorunlu
BYS 140 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME 2+1 3,5 Zorunlu
BYS 142 MESLEKİ YAZIŞMALAR 3+1 3,5 Zorunlu
ING 1002 TEMEL İNGİLİZCE-II 3+0 2 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli-2 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-2 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-3 1+2 3,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-2
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-3

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BYS 239 BÜRO YÖNETİMİ 3+0 4 Zorunlu
BYS 241 MESLEKİ YABANCI DİL-I 4+0 4 Zorunlu
BYS 243 MUHASEBE 3+1 5 Zorunlu
BYS 245 MESLEK ETİĞİ 2+0 2 Zorunlu
BYS 249 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2+0 2 Zorunlu
BYS 251 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 2+1 3 Zorunlu
KRY 201 KARİYER PLANLAMA 2+0 2 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli-4 3+1 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-4 3+1 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-5 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-4
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-5

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BYS 250 END. DAYALI ÖĞRENİM (STAJ) 15 İŞ GÜNÜ 0+0 4 Zorunlu
BYS 240 YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 4+0 5 Zorunlu
BYS 242 TOPLANTI YÖNETİMİ 2+0 3 Zorunlu
BYS 244 MESLEKİ YABANCI DİL-II 4+0 4 Zorunlu
BYS 246 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2+0 3 Zorunlu
BYS 248 BİLGİ YÖNETİMİ 2+0 3 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli-6 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-6 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-7 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-6
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-7


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Dal Seçiniz :
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİZ**** ***   * *
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ              
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ              
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİZ   * *     *  
BİLGİ YÖNETİMİZ**** *** * * *
BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARIZ***** ** * * *
BÜRO YÖNETİMİZ**** *  *    
DOSYALAMA VE ARŞİVLEMEZ** **  *** *  
EKONOMİ - IZ****  ** *   *
EKONOMİ-IIZ****  *  *   *
END. DAYALI ÖĞRENİM (STAJ) 15 İŞ GÜNÜZ       * *    
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUZ ** *         
İŞLETME - IZ**** ** **   *
İŞLETME-IIZ ***     *    
KARİYER PLANLAMAZ**** *** ***  
KLAVYE TEKNİKLERİZ**     **  * *
MESLEK ETİĞİZ*   *         
MESLEKİ YABANCI DİL-IZ     *    *   
MESLEKİ YABANCI DİL-IIZ     *    *   
MESLEKİ YAZIŞMALARZ**   * **  * *
MUHASEBEZ**********   
PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARIZ*** * ***    *
TEMEL HUKUKZ******** *    
TEMEL İNGİLİZCE-I Z * **** *   * 
TEMEL İNGİLİZCE-IIZ ** *** *** * 
TİCARİ MATEMATİKZ********      
TOPLANTI YÖNETİMİZ***  * **  * *
TÜRK DİLİ - IZ              
TÜRK DİLİ - IIZ              
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞIZ**********   *
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÇEVRE KORUMAS   *          
ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMAS             *
GİRİŞİMCİLİKS              
HALKLA İLİŞKİLERS**** *****   *
İLETİŞİMS******        
KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARIS * *     *    
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİS   *          
KAMU VE ÖZEL KESİM YAPISIS ** * *  *  **
KİŞİSEL GELİŞİMS              
MEDYA OKUR YAZARLIĞIS              
OFİS PROGRAMLARI-IIS*  * *    * *
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞS**** ** **    
SEKTÖR UYGULAMALARIS***********  *
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi