771 BANKACILIK VE SİGORTACILIK

GENEL BİLGİLER
Bankacılık, sigortacılık ve diğer finans konularında temel bilgilerin yanısıra bankacılık şube uygulamaları ve sigorta işlem uygulamalarına yönelik bilgiler veren 4 yarıyıllık bir programdır.

Amaçlar
Bölümümüz; bankacılık ve sigortacılık alanlarında gereksinim duyulan teorik bilgi ile pratik uygulamaları bir arada sunarak yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacındadır. Bu bağlamda müşteri odaklı, fonksiyonel düşünce yapısına sahip, takım çalışmasını benimsemiş nitelikli mezunlar vermektedir. Bölümümüzün hedefi; öğrencilerine, bankacılık ve sigortacılık konularında, yüksek kalitede ve uluslararası standartlarda bir eğitim vermektir.


Kabul Koşulları
ÖSYM sınavı

Mezuniyet Koşulları
öğrenciler müfredattaki zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra zorunlu stajlarını başarıyla tamamladıktan sonra, Pamukkale Üniversitesi'nin geçerli yönetmeliğine göre minimum ortalamayı karşıladığında mezun olmaya hak kazanırlar.

İstihdam Olanakları
Bankalar, sigorta şirketleri ve diğer finans kurumları

Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Bankacılık ve Sigortacılık alanında Önlisans Diploması derecesi alırlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
öğrenciler müfredattaki zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra zorunlu stajlarını başarıyla tamamladıktan sonra, Pamukkale Üniversitesi'nin geçerli yönetmeliğine göre minimum ortalamayı karşıladığında mezun olmaya hak kazanırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIDr. Öğr. Üyesi DENİZ ÜNAL ADIGÜZEL  dadiguzel@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Bankacılık ve sigortacılık konularında yeterli altyapıya sahip olur, bu alandaki temel teknik kavramlara hakim olur ve bu bilgileri kullanabilme becerisine sahip olur, alanıyla ilgili dökümanları tanır ve yönetir.
2Bankacılık ve sigortacılığı düzenleyen mevzuat konusunda genel çerçevede bilgi sahibi olur ,bir bankacılık - sigortacılık işleminin başlangıcından sonuçlanmasına kadar tüm sürecini yönetebilecek yeterliliğe sahip olur, gerekli mevzuat ve işlemleri uygulama becerisi kazanır ve çeşitli sorunları çözebilir
3Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili proje ve uygulamaları arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
4Bilişim teknolojilerini etkin kullanma ve bu amaçla kaynak araştırması yapar.
5Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi,sorumluluk alma özgüveni ,mesleki veetik sorumluluk bilinci oluşturur.
6Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
7Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve Inkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olur
8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ,bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve sürekli yeniler.
9Proje yönetimi,işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı,çevre ve iş güvenliği konularında bilinç, bankacılık ve sigortacılık uygulamalamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık oluşturur.
10bankacılık ve sigortacılık işlem ve uygulamalarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak, girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur
11Teorik ile pratik arasında bağ kurabilme yetisini geliştirir.
12İnsiyatif kullanabilir ,alanıyla ilgili olarak bilimsel özgüven oluşturur, yaratıcılık becerisi kazandırır , sözlü ve yazılı etkin iletişim becerisine , yazılı ve sözlü sunum yapabilme yeteneğine sahip olur.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
BNK 105 TEMEL HUKUK 2+0 2,5 Zorunlu
BNK 107 BANKACILIĞA GİRİŞ VE TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ 2+0 3 Zorunlu
BNK 111 SİGORTACILIĞA GİRİŞ VE TEMEL SİGORTACILIK İŞLEMLERİ 2+0 3 Zorunlu
BNK 101 MİKRO EKONOMİ 3+0 3,5 Zorunlu
BNK 117 GENEL MUHASEBE I 4+0 3,5 Zorunlu
BNK 121 OFİS PROGRAMLARI I 2+1 3 Zorunlu
BNK 123 İŞLETME YÖNETİMİ I 2+0 2 Zorunlu
BNK 119 TEMEL MATEMATİK 3+0 3,5 Zorunlu
ING 1001 TEMEL İNGİLİZCE-I 3+0 2 Zorunlu
  Toplam 30  

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
BNK 102 MAKRO EKONOMİ 3+0 3 Zorunlu
BNK 104 TİCARET VE BORÇLAR HUKUKU 2+0 2,5 Zorunlu
BNK 116 İSTATİSTİK 3+0 3 Zorunlu
BNK 150 END. DAYALI ÖĞRENİM (STAJ) 15 İŞ GÜNÜ 0+2 4 Zorunlu
BNK 118 FİNANS MATEMATİĞİ 3+0 2 Zorunlu
BNK 120 GENEL MUHASEBE II 3+0 3,5 Zorunlu
BNK 122 OFİS PROGRAMLARI II 2+1 2 Zorunlu
ING 1002 TEMEL İNGİLİZCE-II 3+0 2 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli-1 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-1 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-1

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BNK 203 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 2+0 3 Zorunlu
BNK 205 FİNANSAL YÖNETİM 3+0 3 Zorunlu
BNK 207 BANKA VE SİGORTA HUKUKU 2+0 2 Zorunlu
BNK 209 BİREYSEL BANKACILIK VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ 2+0 3 Zorunlu
BNK 229 SERMAYE PİYASASI VE YATIRIM ARAÇLARI 3+0 5 Zorunlu
KRY 201 KARİYER PLANLAMA 2+0 2 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli-4 3+1 4 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-4 3+1 4 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-4 3+1 4 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-4

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BNK 204 TÜRKİYE EKONOMİSİ 2+0 2 Zorunlu
BNK 206 FİNANSAL ÜRÜN VE HİZMETLERİN PAZARLAMASI 3+0 3 Zorunlu
BNK 208 MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 3+0 3 Zorunlu
BNK 216 BANKALARIN ARACILIK ETTİĞİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 2+0 2 Zorunlu
BNK 250 END. DAYALI ÖĞRENİM (STAJ) 15 İŞ GÜNÜ 0+2 4 Zorunlu
BNK 232 KREDİ ANALİZİ VE BORÇ YÖNETİMİ 3+0 3 Zorunlu
BNK 234 HAYAT SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 2+0 2 Zorunlu
BNK 236 HASAR VE RİSK YÖNETİMİ 2+0 3 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli-3 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-3 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-3 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-3 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-3


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ            
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ            
BANKA VE SİGORTA HUKUKUZ *      * * 
BANKACILIĞA GİRİŞ VE TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİZ*        ** 
BANKALARIN ARACILIK ETTİĞİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİZ**  *    ***
BİREYSEL BANKACILIK VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİZ* *      ** 
END. DAYALI ÖĞRENİM (STAJ) 15 İŞ GÜNÜZ************
FİNANS MATEMATİĞİZ**  * * ** *
FİNANSAL ÜRÜN VE HİZMETLERİN PAZARLAMASIZ*        ** 
FİNANSAL YÖNETİMZ**  ***    
GENEL MUHASEBE IZ***** *     
GENEL MUHASEBE II Z********  **
HASAR VE RİSK YÖNETİMİZ************
HAYAT SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİZ******* ****
İSTATİSTİKZ*****  *  **
İŞLETME YÖNETİMİ IZ******  ****
KARİYER PLANLAMAZ            
KREDİ ANALİZİ VE BORÇ YÖNETİMİZ**** * * ***
MAKRO EKONOMİZ**  *  *****
MALİ ANALİZ TEKNİKLERİZ*****       
MİKRO EKONOMİZ*** *  *****
OFİS PROGRAMLARI IZ***** **** *
OFİS PROGRAMLARI IIZ******* ****
SERMAYE PİYASASI VE YATIRIM ARAÇLARIZ*** ***     
SİGORTACILIĞA GİRİŞ VE TEMEL SİGORTACILIK İŞLEMLERİZ**       ** 
TEMEL HUKUKZ *      *   
TEMEL İNGİLİZCE-I Z**  *   *   
TEMEL İNGİLİZCE-IIZ*** *** **  
TEMEL MATEMATİKZ   ** **  * 
TİCARET VE BORÇLAR HUKUKUZ   *    *   
TÜRK DİLİ - IZ            
TÜRK DİLİ - IIZ            
TÜRK VERGİ SİSTEMİZ    * *   **
TÜRKİYE EKONOMİSİZ*** *  * ***
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
DAVRANIŞ BİLİMLERİS*******     
ETKİLİ İLETİŞİMS********* **
FİNANSMAN TEKNİKLERİS***    *****
GİRİŞİMCİLİKS******* ***
HAYAT DIŞI SİGORTALARS***** ******
İLETİŞİMDE ETİKS** ** **    
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUS***** ****  
İŞLETME YÖNETİMİ IIS******** ** 
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİS*** ***** * 
KATILIM BANKACILIĞIS**       ** 
MEDYA OKUR YAZARLIĞIS************
MESLEK ETİĞİS******** ***
MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNERS*****  *    
PORTFÖY YÖNETİMİS*       ****
SATIŞ YÖNETİMİS***** ******
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARIS************
ULUSLAR ARASI BANKACILIKS***     ****
YATIRIM BANKACILIĞI VE ÖZEL FİNANS KURUMLARIS*** *  *****
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi