787 HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

GENEL BİLGİLER
Günümüzde sürekli gelişen iş ortamında işletmeler için stratejik bir öneme sahip olan iletişim, işletmelerin varlıklarını sürdürerek başarılı olabilmelerini sağladığı gibi aynı zamanda işletmelere rekabet gücü kazandıran ayrıcalıklı bir fonksiyon haline gelmektedir. Bu anlamda işletmelerin iletişim alanında ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü ihtiyacını karşılayabilmek amacı ile kurulan Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşların iletişim, halkla ilişkiler, tanıtım ve reklam faaliyetlerini yürütebilecek teorik bilgiye sahip aynı zamanda uygulama tecrübesi kazanmış, donanımlı ara elemanlar yetiştiren iki yıllık bir yükseköğretim programıdır.

Amaçlar
Programımızın amacı, sosyal sorumluluk bilinci yüksek, meslek etiğine saygılı, halkla ilişkiler araç ve yöntemlerini etkin kullanabilen ve içerik üretebilen personel yetiştirmektir.


Kabul Koşulları
Üniversiteye, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme(ÖSYM) tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavını kazanmış olan ve bunu geçerli belgelerle kanıtlayanlar mesleki ve teknik orta-öğretim kurumlarından mezun olup ,Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları
Bir öğrencinin bu programdan mezun olabilmesi için bölüm derslerinin tamamını alması ve bu derslerden başarılı olması ve mezuniyet ortalamasının Pamukkale Üniversitesi'nin geçerli yönetmeliğinde belirtilen ortalamaya eşit veya büyük olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Bölüm mezunları, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren birçok kurumun halkla ilişkiler, reklam, kurumsal iletişim ve pazarlama iletişimi departmanlarında, medya kuruluşlarında, reklam ve halkla ilişkiler ajanslarında iş olanaklarına sahiptirler.

Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında Önlisans Diploması derecesi alırlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte-meslek yüksekokulu-yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca, Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Bir öğrencinin bu programdan mezun olabilmesi için bölüm derslerinin tamamını alması ve bu derslerden başarılı olması ve mezuniyet ortalamasının Pamukkale Üniversitesi'nin geçerli yönetmeliğinde belirtilen ortalamaya eşit veya büyük olması gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3ncü sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIDr. Öğr. Üyesi HİCRAN UTKUN DİNCER AYDIN  hutkund@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1İletişim, halkla ilişkiler, tanıtım, reklamcılık, işletme ve pazarlama alanlarında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve çözüm üretebilme becerisine sahip olmak.
2Alanındaki uygulamalar için gerekli olan yöntem, teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisine sahip olmak ve bilişim teknolojileri ve bilgi kaynaklarını etkili ve yetkin kullanabilmek.
3Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçlarını kullanarak kurum adına halkla ilişkiler çalışmaları tasarlama ve uygulama becerisine sahip olmak
4Toplumsal, siyasal, tarihsel, teknolojik, kültürel, ekonomik konular hakkında bilgi sahibi olmak ve konuları alanı ile ilişkilendirebilmek.
5İletişim strateji ve taktikleri geliştirebilmek.
6Mesleki sorumluluklarını yerine getirirken ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşabilmek için araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme becerisine sahip olmak.
7Halkla İlişkiler mesleğinin icrasında gerekli yabancı terim ve deyimleri kullanabilecek ve mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki ve genel İngilizce bilgisine sahip olmak.
8Sosyal haklar, toplumsal ve kültürel değerler, sosyal sorumluluk ve mesleki etik konularında yetkinliğe sahip olmak.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Kavram KarikatürleriKavramlara ilişkin bilgilerin düşündürücü ve tartışmaya yol açacak şekilde karikatürize edilmesiyle, tartışma ve öğrenme fırsatı yaratmayı ifade eder. Genellikle kavram karikatürlerinde bilgilerin örtük verilmesi ve çelişkilerin sunulması, dikkat çeker ve düşünme fırsatı yaratır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Senaryoya dayalı öğretimÖrnek olaya benzese de, senaryoda kurgusal bir yaklaşım vardır. Konu, kurgunun içine yedirilerek öğrencilere sunulabileceği gibi, öğrencilerin kendi senaryolarını üretmelerine kadar uzanabilir.
Rol OynamaRol oynama, öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe bürünerek ifade etmesini sağlayan bir öğrenme yoludur. Yöntemin başarıya ulaşması için öğrencinin yaratıcı düşünceyi kullanması gerekir. Öğrenci, gerçek rolünden ve duygularından arınarak kendini başka birinin yerine koyar. Böylece onların nasıl düşündüklerini, neler hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını anlamaya çalışır. Bu teknikte dersin konusu ile ilgili bir sorun, durum, olay ya da fikir bir grup öğrenci tarafından diğer öğrencilerin önünde sergilenerek duruma çözüm üretilmeye çalışılır. Bazı kaynaklarda rol oynamanın, problem çözme süreci şeklinde olması gerektiği de ifade edilmektedir.
DramaÖğrencilerin bir beceri ya da durumu sınıfın önünde canlandırarak öğrendikleri bir yöntemdir. Yaşayarak bilgi edinmenin yanı sıra, sözel ifade gücünün gelişmesi ve toplumsallaşmanın sağlanmasında da önemli yararı bulunmaktadır. Yaratıcı, üretken, yaratıcı kararlar alabilen, değişik olmaktan ve değişiklik yapmaktan korkmayan, dilini iyi kullanan, eleştirel düşünen bireyler yetiştirmeye olanak sağlar.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.
Altı Şapkalı DüşünmeAltı şapkalı düşünme tekniğinde, bir konuya farklı açılardan bakma esas alınmaktadır. Bireyler aynı olay karşısında farklı düşünme yaklaşımlarını geliştirebileceklerini öğrenirler, empati yeteneğini geliştirirler. Değişik açıdan düşünmelere yer verdiği için ortaya atılan konunun her yönden irdelenip, kararların doğru verilmesine olanak sağlar. Bu teknikte, öğrencilere tartışmaları için bir konu verilir. Her grup farklı renkteki şapkanın gerektirdiği düşünce biçimini ortaya koymaya çalışır. Her grup, tartışılması istenen konuya, kendi başında var olduğunu düşündüğü şapkanın gerektirdiği yönde yaklaşır. Bu tekniğin uygulanmasında önemli olan öğrencilerin kendi görüş ve düşüncelerini tespit etmek değil, bir konuya farklı açılardan bakabilme becerisinin kazanılmasıdır. Öğretmen bu amacın dışına çıkmamalıdır. Şapka renkleri ve temsil ettiği düşünce biçimleri: - Beyaz şapka: (Tarafsızdır). Ortaya konan soruna ilişkin taraf tutmadan net bilgi ve raporlar ortaya koyar. - Kırmızı şapka: (Duygusaldır). Öfke, tutku, duygu, duygusal bir bakış açısını ifade eder - Siyah şapka: (Karamsardır). Olumsuzluklar, riskler, dezavantajları ifade eder. Bir şeyin niçin yapılmayacağını görür. - Sarı şapka: (İyimserdir). Olayların olumlu yönlerine odaklanır; avantajları ve faydalı yönleri düşünür. - Yeşil şapka: (Yaratıcıdır). Olaylara yeni ve farklı çözüm yolları bulmaya çalışır. - Mavi şapka: (Değerlendirici ve karar vericidir). Olayı tüm olası yönleriyle gören ve değişkenleri kontrol altında tutan bir bakış açısıdır. Düşünceler sistematize edilir.
Görüş GeliştirmeBu teknik tüm öğrencilerin küçük gruplarla değil, sınıfça katıldıkları bir çalışmadır. Çelişkili, karşıt görüş içeren konular üzerinde gerçekleşen ve eğitsel düşünmeyi, başka görüşlere saygı duymayı öğretmek ve öğrencilerde görüş geliştirmek amacıyla kullanılan bir tartışma tekniğidir. Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konular seçilir. “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” ifadelerinin yazılı olduğu köşeler oluşturulur ve öğrencilerin savunduğu köşeye geçmeleri istenir. Tartışma sonunda kazanan ya da kaybeden grup yoktur. Gruplar, kişiler başta savundukları görüşü terk edip başka bir görüşe, hatta karşı çıktığı görüşe katılabilir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
HLT 101 TEMEL HUKUK 2+0 3 Zorunlu
HLT 103 İŞLETME YÖNETİMİ-1 3+0 3 Zorunlu
HLT 107 HALKLA İLİŞKİLER-1 3+0 4 Zorunlu
HLT 109 PAZARLAMA İLKELERİ-1 3+0 4 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
HLT 117 GENEL İLETİŞİM 3+0 3 Zorunlu
HLT 119 OFİS PROGRAMLARI I 2+1 3 Zorunlu
ING 1001 TEMEL İNGİLİZCE-I 3+0 2 Zorunlu
- Seçmeli-1 2+1 4 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
HLT 150 YAZ STAJI - 1 (15 İŞGÜNÜ) 0+2 4 Zorunlu
HLT 112 HALKLA İLİŞKİLER-2 3+0 4 Zorunlu
HLT 114 İŞLETME YÖNETİMİ -2 3+0 3 Zorunlu
HLT 116 GENEL EKONOMİ 2+0 2 Zorunlu
HLT 118 PAZARLAMA İLKELERİ-2 3+0 4 Zorunlu
ING 1002 TEMEL İNGİLİZCE-II 3+0 2 Zorunlu
- Seçmeli-2 3+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-2 3+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-3 2+1 3 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-3

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HLT 201 BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ 2+1 4 Zorunlu
HLT 203 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 2+0 4 Zorunlu
HLT 205 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 2+0 3 Zorunlu
HLT 207 KURUMSAL VE GÖRSEL İLETİŞİM 2+0 4 Zorunlu
HLT 209 REKLAMCILIK 2+1 4 Zorunlu
KRY 201 KARİYER PLANLAMA 2+0 2 Zorunlu
- Seçmeli-4 2+1 2 Seçmeli
- Seçmeli-4 2+1 2 Seçmeli
- Seçmeli-4 2+1 2 Seçmeli
- Seçmeli-5 3+1 3 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-4
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-5

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HLT 250 YAZ STAJI - 2 (15 İŞGÜNÜ) 0+2 4 Zorunlu
HLT 202 PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE MEDYA PLANLAMASI 3+0 4 Zorunlu
HLT 206 HALKLA İLİŞKİLER KAMPANYALARI 4+0 5 Zorunlu
HLT 208 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2+0 3 Zorunlu
HLT 210 WEB TASARIMI 2+1 3 Zorunlu
HLT 224 SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ 2+0 2 Zorunlu
- Seçmeli-6 3+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-6 3+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-6 3+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-7 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-6
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-7


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİZ***  *  
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ        
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ        
BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİZ*****   
GENEL EKONOMİZ* ****  
GENEL İLETİŞİMZ        
HALKLA İLİŞKİLER KAMPANYALARIZ****** *
HALKLA İLİŞKİLER-1Z*** *  *
HALKLA İLİŞKİLER-2Z*** *  *
İŞLETME YÖNETİMİ -2Z****** *
İŞLETME YÖNETİMİ-1Z*****  *
KARİYER PLANLAMAZ        
KURUMSAL VE GÖRSEL İLETİŞİMZ*****   
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİZ*   *  *
OFİS PROGRAMLARI IZ        
PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE MEDYA PLANLAMASIZ*** *   
PAZARLAMA İLKELERİ-1Z****** *
PAZARLAMA İLKELERİ-2Z****** *
REKLAMCILIKZ*****  *
SOSYAL MEDYA YÖNETİMİZ        
TEMEL HUKUKZ*  *    
TEMEL İNGİLİZCE-I Z        
TEMEL İNGİLİZCE-IIZ        
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARIZ*  *    
TÜRK DİLİ - IZ        
TÜRK DİLİ - IIZ        
WEB TASARIMIZ***     
YAZ STAJI - 1 (15 İŞGÜNÜ)Z***     
YAZ STAJI - 2 (15 İŞGÜNÜ)Z***     
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİS        
DAVRANIŞ BİLİMLERİS        
ELEKTRONİK TİCARETS        
ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMAS        
GİRİŞİMCİLİKS        
GRAFİK TASARIM VE ANİMASYON UYGULAMALARIS        
HALKLA İLİŞKİLER VE ORTAM ARAÇLARIS        
HALKLA İLİŞKİLERDE KRİZ YÖNETİMİS******  
İKNA EDİCİ İLETİŞİMS****** *
İLETİŞİMDE ETİKS*  **  *
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUS**     *
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİS**   *  
KİŞİSEL GELİŞİMS        
MARKA YÖNETİMİS*****   
MEDYA OKUR YAZARLIĞIS        
MESLEK ETİĞİS       *
MESLEKİ YABANCI DİL-1S      * 
MESLEKİ YABANCI DİL-IIS      * 
MESLEKİ YAZIŞMALARS        
OFİS PROGRAMLARI IIS        
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞS        
PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARIS        
SİYASAL İLETİŞİM VE SİYASAL KAMPANYALARS*****  *
ULUSLARARASI PAZARLAMAS        
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi