DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TIP 403GASTROENTEROLOJİK,CERRAHİ VE ÜROLOJİK HASTALIKLAR0 + 07. Yarıyıl15

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Temel amaç olarak; bu bloğun sonunda öğrencilerin, şok travma ve diğer çevresel acillerin, üst ve alt gastrointestinal sistem hastalıklarına, pankreatobiliyer sistem hastalıklarına, hepatolojik hastalıklara, akut karına, üriner sistem enfeksiyonlarına, penis ve skrotum hastalıklarına cerrahi yaklaşım ilkelerini, bu hastalıkların belirti ve bulgularını, oluş mekanizmalarını, tanı ve tedavi ilkelerini, komplikasyonlarını açıklayabilmeleri ve ilişkili mesleksel becerileri uygulayabilmeleri beklenmektedir.
Ders İçeriği Cerrahiye giriş, şok ve travma, çevresel aciller, ağız, farinks, özfagus, mide, duodenum hastalıkları, jejunum, ileum, appendiks, kolon, rektum, anüs hastalıkları, pankreas, safra kesesi ve safra yolları hastalıkları, hepatolojik hastalıklar, akut karın, üriner sistem obstrüksiyonları, penis - skrotum hastalıkları
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1 Travma ile acil servise gelen bir hastanın nasıl resüsite edileceğini, hastaya nasıl yaklaşılacağını, tanı ve tedavi metodlarını açıklar. (Bilgi)
2 Organ nakli sürecini tüm yönleriyle değerlendirir ve yorumlar. (Bilgi)
3 Serviste operasyona hazırlanan hastalardan kan alma, damar yolu takma, idrar sondası ve nazogastrik takma; postoperatif dönemde pansuman yapma, ameliyat sırasında sütür atar. (Beceri)
4 Özellikle adli vakaların sık karşılaşılacağı bu konu içerisinde hukuki süreçlerde hasta ve yakınları ile etkili iletişim kurar. (Beceri)
5 Travma hastanısa ilk yaklaşımın genel ilkelerini tanımlar.(Bilgi)
6 Kafa, spinal, toraks ve batın travmalı hastaların tanı ve tedavi ilekelerini açıklar.(Bilgi)
7 Travmaya bağlı komplikasyhonları tanır ve önleme yollarını ifade eder.(Bilgi)
8 Çevresel acilleri sayar, tanı ve tedavi ilkelerine uygun olarak açıklar.(Bilgi)
9 Yanık ve yara bakımını ilkelerine uygun olarak açıklar. (Bilgi)
10 Travma hastasının fizik muayenesini yapar, radyografilerini değerlendirir.(Beceri)
11 Kan alma, damar yolu açma, iv/im enjeksiyon, foley – nazogastrik sonda takılması ve yara bakımı uygulamaları yapar.(Beceri)
12 İlk Yardım için gerekli girişimleri uygular.(Beceri)
13 Travma hastası ile karşılaştığında adli bildirim ve erken müdahalenin değerini bilir.(Tutum)
14 Özefagusun organik ve fonksiyonel hastalıkları, üst GIS kanamalar ve peptik ülser hastalığı ile ilgili olguların klinik bulgularını, tanısını, ayırıcı tanısını ve tedavi yaklaşımları ile bu hastalıklara zemin hazırlayan faktörleri ve bunlardan korunma yollarını açıklar. (Bilgi)
15 Özefagusun organik ve fonksiyonel hastalıkları, üst GIS kanamalar ve peptik ülser hastalığı ile ilgili olguların öyküsünü alabilir ve fizik incelemesini yapar. (Beceri)
16 Özefagusun organik ve fonksiyonel hastalıkları, üst GIS kanamalar ve peptik ülser hastalığı ile ilgili olgularda tanı ve ayırıcı tanıya yönelik yardımcı tanı yöntemlerini kullanır. . (Beceri)
17 Tanıya uygun olarak özel işlem ve ileri tetkik gerektiren hastaları ileri merkeze yönlendirir. (Beceri)
18 Özefagusun organik ve fonksiyonel hastalıkları, üst GIS kanamalar ve peptik ülser hastalığı ile ilgili olguların tanı ve tedavisinde hastanın onayını alarak gerçekleştirdiği muayene esnasında uygun etik yaklaşıma bağlı kalır. (Tutum)
19 İnflamatuvar barsak hastalıkları, alt GIS kanama ve divertikülozis olgularının klinik bulgularınıi tanısını, ayırıcı tanısını ve tedavi yaklaşımları ile bu hastalıklara zemin hazırlayan faktörleri ve bunlardan korunma yollarını açıklar. (Bilgi)
20 İnflamatuvar barsak hastalıkları, alt GIS kanama ve divertikülozis olgularının öyküsünü alır ve fizik incelemesini yapar.(Beceri)
21 Tanıya uygun olarak özel işlem ve ileri tetkik gerektiren alt GİS hastalarını ileri merkeze yönlendirir.Beceri)
22 İnflamatuvar barsak hastalıkları, alt GIS kanama ve divertikülozis olgularının tanı ve tedavisinde hastanın onayını alarak gerçekleştirdiği muayene esnasında uygun etik yaklaşıma bağlı kalır.(Tutum)
23 Akut ve kronik pakreatit , periampuller tümörler, safra taşları, kolestaz ve akut kolesistit olgularının klinik bulgularını, tanısını, ayırıcı tanısısın ve tedavi yaklaşımları ile bu hastalıkları zemin hazırlayan faktörleri ve bunlardan korunma yollarını açıklar. (Bilgi)
24 Akut ve kronik pankreatit, periampuller tümörler, safra taşları, kolestaz ve akut kolesistit olgularının öyküsünü alabilir ve fizik incelemesini yapar.(Beceri)
25 Akut ve kronik pankreatit, periampuller tümörler, safra taşları,kolestaz ve akut kolesistit olgularında tanı ve ayırıcı tanıya yönelik yardımcı tanı yöntemlerini kullanır. (Beceri)
26 Tanıya uygun olarak özel işlem ve ileri tetkik gerektiren akut ve kronik pankreatit, periampuller tümörler, safra taşları,kolestaz ve akut kolesistitli hastaları ileri merkeze yönlendirir.(Beceri)
27 Akut ve kronik pankreatit, perampuller tümörler, safra taşları, kolestaz ve akut kolesistit olgularının tanı ve tedavisinde hastanın onayını alarak gerçekleştirdiği muayene esnasında uygun etik yaklaşıma bağlı kalır.(Tutum)
28 Akut ve kronik viral hepatitler, otoimmün hepatit, metabolik karaciğer hastalıkları ve fulminan hepatit olgularının klinik bulgularını, tanısını, ayırıcı tanısını ve tedavi yaklaşımları ile bu hastalıklara zemin hazırlayan faktörleri ve bunlardan konunma yollarını açıklar.(Bilgi)
29 Karaciğer sirozu ve portal hipertansiyon olgularının klinik bulgularını, tanısını, ayırıcı tanısını ve tedavi yaklaşımları ile bu hastalıklara zemin hazırlayan faktörleri ve bunlardan korunma yollarını açıklar.(Bilgi)
30 Akut ve kronik viral hepatitler, otoimmün hepatit, metabolik karaciğer hastalıkları ve fulminan hepatit olgularının öykünü alabilir ve fizik incelemesini yapar. (Bilgi)
31 Karaciğer sirozu ve portal hipertansiyon olgularının öyküsünü alabilir ve fizik incelemesini yapar.(Beceri)
32 Akut ve kronik viral hepatitler, otoimmün hepatit, metabolik karaciğer hastalıkları ve fulminan hepatit olgularında tanı ve ayırıcı tanıya yönelik yardımcı tanı yöntemlerini kullanır.(Beceri)
33 Karaciğer sirozu ve portal hipertansiyon olgularında tanı ve ayırıcı tanıya yönelik yardımcı tanı yöntemlerini kullanır. (Beceri)
34 Tanıya uygun olarak özel işlem ve ileri tetkik gerektiren hastaları ileri merkeze yönlendirir. (Beceri)
35 Akut ve kronik viral hepatitler, otoimmün hepatit, metabolik karaciper hastalıkları ve fulminan hepatit olgularının tanı ve tedavisinde hastanın onayını alarak gerçekleştirdiği muayene esnasında uygun etik yaklaşıma bağlı kalır.(Tutum)
36 Karaciğer sirozu ve portal hipertansiyon olgularının tanı ve tedavisinde hastanın onayını alarak gerçekleştirdiği muayene esnasında uygun etik yaklaşıma bağlı kalır. (Tutum)
37 Akut batın klinik tablosunun temel kriterlerini, karın ağrısını karakteristiklerini, farklı branşlarda sık karşılaşılan hastalıklarda neler yapılması gerektiği, tanı ve tedavi metodlarını açıklar.(Bilgi)
38 Sütür ve greft materyallerini tanır ve nerelerde kullanıldığını tanımlar.(Bilgi)
39 Basit sütür atma tekniğini uygular.(Beceri)
40 Özellikle acil serviste gördüği klinik tablolar olduğu için acil servis hastasına etik yaklaşım gerekliliğinin ayrı bir önemi olduğu konusunda sorumluluk alır. (Tutum)
41 Üriner sistem obstrüksiyonunda yol açabilen ürolojik hastalıkların ve diğer üriner sistem dışı nedenlerin tanı ve ayırıcı tanısı ile tedavi yaklaşımlarını açıklar.(Bilgi)
42 Üriner sistem enfeksiyonu ve genitoüriner travmalı hastalıarın tanı, ayırıcı tanı ve tedavisini açıklar.(Bilgi)
43 Parmakla rektal muayene yapar ve bulguları yorumlar. (Beceri)
44 Üretral katetrizasyon yapar. (Beceri)
45 Üriner sistem obstrüksiyonu ve hematüri yakımları olan hastalara uygun yaklaşım ilkelerine bağlı kalır.(Tutum)
46 Üriner sistem obstrüksiyonu ve hematüri yakımları olan hastalara uygun yaklaşım ilkelerine bağlı kalır.(Tutum)
47 Erektil disfonksiyon ile başvuran hastalarda tanı ve ayırıcı tanı ile tedavi yaklaşımlarını açıklar. (Bilgi)
48 Akut skrotum ve skrotal kitlelerin tanı, ayırıcı tanı ve tedavisini açıklar. (Bilgi)
49 Çocuklarda genitoüriner sistem anomalilerini sayar, çocukluk çağı üriner sistem enfeksiyonlarına birinci basamak yaklaşımı açıklar. (Bilgi)
50 Erektil disfonksiyonu olan hastalardan uygun anamnez ve öykü alır, bu hastaları uygun tıbbi inceleme için yönlendirir. (Beceri)
51 Genital ve skrotal muayene yapar. (Beceri)
52 Erektil disfonksiyon ile başvuran hastada uygun yaklaşım ilkelerine bağlı kalır, hastanın utanmadan kendini ifade etmesini sağlayarak hasta mahremiyetine saygı duyar. (Tutum)

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
ÖK 0155     3   
ÖK 02 3 34  32 2
ÖK 0355     3   
ÖK 0455     2   
ÖK 055544 33    
ÖK 0655 3 43    
ÖK 075554 33    
ÖK 0844 3 2     
ÖK 094 4 333    
ÖK 1044 32324   
ÖK 114444 3 22  
ÖK 12555433 21  
ÖK 13555544433  
ÖK 14    5  44 2
ÖK 1544     4   
ÖK 164  3 33   1
ÖK 17445 3  4  3
ÖK 18433444 33  
ÖK 194444 3333 1
ÖK 2055 4 3 22  
ÖK 215555 5 55 3
ÖK 223   3  55  
ÖK 233  4 554433
ÖK 2444 3 4 55  
ÖK 254  5 55   3
ÖK 263333 2 44 5
ÖK 275  4   44  
ÖK 284444 3333 3
ÖK 293333 2244 3
ÖK 3055 5 4 33  
ÖK 3155 4 3 44  
ÖK 325  5 44   2
ÖK 334  4 44   3
ÖK 343434 4 44 4
ÖK 354   4  44  
ÖK 363   4  55  
ÖK 375  4 4   3 
ÖK 385          
ÖK 3955     4   
ÖK 403344 5555 3
ÖK 415  4  5    
ÖK 425  4  5    
ÖK 434  4  4    
ÖK 4454 44 33   
ÖK 4544  4  4   
ÖK 4644  3  4   
ÖK 474  4  5    
ÖK 485  4  5    
ÖK 495 44  4    
ÖK 5055 55 55   
ÖK 5155  5  4   
ÖK 52 3  5  5   
Ara Toplam2131416514265958813079641
Katkı43131223201

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Anabilim Dalı Akademik Etkinliği919
Anabilim Dalı Akademik Etkinliği (Öğrenci)919
Eğitsel vizit30130
Eğitsel vizit (Öğrenci)20120
Klinik Beceri, Uygulama, Hasta Hazırlama, Klinik, Ameliyathane99199
Klinik Beceri, Uygulama, Hasta Hazırlama, Klinik, Ameliyathane(Öğrenci)30130
Grup Oturumları (PDÖ, Task, Seminer, Panel) 72172
Grup Oturumları (PDÖ, Task, Seminer, Panel) (Öğrenci)40140
Poliklinik Eğitimi15115
Poliklinik Eğitimi (Öğrenci)515
Sınav236
Sınav (Öğrenci)2816
Sunum69169
Sunum (Öğrenci)30130
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


450

15

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Yıllık1MURAT ÖZBAN
Detay 2020-2021 Yıllık2MURAT ÖZBAN
Detay 2020-2021 Yıllık3MURAT ÖZBAN
Detay 2020-2021 Yıllık4MURAT ÖZBAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TIP 403 Dersin Adı:  GASTROENTEROLOJİK,CERRAHİ VE ÜROLOJİK HASTALIKLAR
Saat (T+P) : 0 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Yıllık
Öğretim Elemanı :  DOÇENT MURAT ÖZBAN E-Posta :  mozban@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Temel amaç olarak; bu bloğun sonunda öğrencilerin, şok travma ve diğer çevresel acillerin, üst ve alt gastrointestinal sistem hastalıklarına, pankreatobiliyer sistem hastalıklarına, hepatolojik hastalıklara, akut karına, üriner sistem enfeksiyonlarına, penis ve skrotum hastalıklarına cerrahi yaklaşım ilkelerini, bu hastalıkların belirti ve bulgularını, oluş mekanizmalarını, tanı ve tedavi ilkelerini, komplikasyonlarını açıklayabilmeleri ve ilişkili mesleksel becerileri uygulayabilmeleri beklenmektedir.
İçerik : Cerrahiye giriş, şok ve travma, çevresel aciller, ağız, farinks, özfagus, mide, duodenum hastalıkları, jejunum, ileum, appendiks, kolon, rektum, anüs hastalıkları, pankreas, safra kesesi ve safra yolları hastalıkları, hepatolojik hastalıklar, akut karın, üriner sistem obstrüksiyonları, penis - skrotum hastalıkları
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU