1521 FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

GENEL BİLGİLER
Fen Bilgisi Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin hükümleri uygulanır. Programın dili Türkçedir. Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar. Tezli yüksek lisans programı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması ile uzmanlık alan dersinden olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, tez önerisinin kabul edildiği dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

Amaçlar
İFen eğitimi alanında derin bilgi ve becerilere sahip, çağın gerektirdiği öğrenme ve öğretim yöntemlerini etkin olarak kullanabilen, fen eğitimindeki sorunları disiplinlerarası bakış açısıyla çözebilen, bilimsel araştırma yöntemlerini alanına uygulayabilen, mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenen uzman öğretmenler ve araştırmacılar yetiştirmek.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Programı tamamlamak için öğrencinin en az 3.00/4.00 akademik ortalamayla en az 21 kredi ve 60 AKTS ders yükünü tamamlamış olması, seminer sunumunu yapmış olması ve yüksek lisans tezini başarıyla savunmuş olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Mezun olan öğrencileimiz farklı üniversitelerde akademik personel olarak görev alabilmektedirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Fen Bilgisi Eğitimi alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Programı tamamlamak için öğrencinin en az 3.00/4.00 akademik ortalamayla en az 21 kredi ve 60 AKTS ders yükünü tamamlamış olması, seminer sunumunu yapmış olması ve yüksek lisans tezini başarıyla savunmuş olması gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. SERKAN SEVİM  ssevim@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Fen Eğitimi lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilir, bilgiyi değerlendirir, yorumlar.
2Fen Eğitimi alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirir.
3Fen Eğitimi alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
4Fen Eğitimi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarır.
5Fen Eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
6Fen Eğitimi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
7Fen Eğitimi alanının gerektirdiği laboratuar yetkinlikleri ile birlikte alana katkı sağlayacak uygulamalar geliştirir.
8Bilişim ve iletişim teknolojilerinin fen eğitiminde kullanılmasına yönelik bilgi ve becerilerini geliştirir.
9Fen Eğitimi alanına yönelik ilgi duyduğu araştırma alanı ile ilgili veri toplar, yorumlar, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
10Fen Eğitimi alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
11Ülkemizin fen eğitimi politikasını değerlendirir ve buna yönelik eleştiri ve önerilerini sunar.
12Ülkemizde yürütülmekte olan fen öğretim programlarına yönelik eleştiri ve önerilerini sunar.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.
Programlı ÖğretimTemelinde öğretimin bireyselleştirilmesi yatar. Programlı öğretim Skinner’in pekiştirme ile ilgili ilkelerinden hareketle ortaya çıkmış olan bireysel bir öğretim tekniğidir. Dayandığı temel ilkeler: küçük adımlar ilkesi, etkin katılım ilkesi, başarı ilkesi, anında düzeltme ilkesi, kademeli ilerleme ilkesi, bireysel hız ilkesi.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBE 502 FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ I 3+0 7,5 Zorunlu
FBE 899 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 2+0 7,5 Zorunlu
- Fen Bilgisi Eğitimi Seçmeli-1 3+3 7,5 Seçmeli
- Fen Bilgisi Eğitimi Seçmeli-1 3+3 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fen Bilgisi Eğitimi Seçmeli-1

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBE 599 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 7,5 Zorunlu
FBE 504 FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ II 3+0 7,5 Zorunlu
- Fen Bilgisi Eğitimi Seçmeli-2 3+3 7,5 Seçmeli
- Fen Bilgisi Eğitimi Seçmeli-2 3+3 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fen Bilgisi Eğitimi Seçmeli-2

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBE 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
FBE 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBE 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
FBE 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİZ** ** ** ** 
FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ IZ* *** ******
FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ IIZ****** *****
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ            
UZMANLIK ALAN DERSİZ            
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ*           
YÜKSEK LİSANS TEZİZ*           
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ASTRONOMİ TARİHİS************
BİLGİSAYAR DESTEKLİ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ IS*  ******** 
BİLGİSAYAR DESTEKLİ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ IIS****** * * *
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DESTEKLİ FEN ÖĞRETİMİ UYGULAMALARI - IS************
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DESTEKLİ FEN ÖĞRETİMİ UYGULAMALARI - IIS************
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUMAS******  **  
CEVRE VE CEVRE EĞİTİMİS****** ***  
ÇEVRE EĞİTİMİNDE METODİK YAKLAŞIMLARS******* **  
DİJİTAL ORTAMLARDA VERİ TOPLAMA VE ANALİZS************
FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ MÜFREDATA UYGUNLUĞUNUN İNCELEMESİS**  ********
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARIS       ***
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE ÖZEL KONULARS****** *** *
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLARS  **** *****
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE YÖNETİM VE DENETİMS********* **
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNDE HEDEF ANALİZİ VE TEST GELİŞTİRME-IS*  **    *  
FEN BİLİMLERİNDE KAVRAM ÖĞRETİMİS** *  *     
FEN BİLİMLERİNDE PROGRAM GELİŞTİRMES************
FEN BİLİMLERİNDE TEMEL KAVRAMLARIN TARİHSEL GELİŞİMİS****** *****
FEN BİLİMLERİNDE YER BİLİMİNİN ÖNEMİS************
FEN DERSLERİNDE İLETİŞİMSEL YAKLAŞIM VE DİYALOJİK ÖĞRETİMS************
FEN EĞİTİMİNDE BİLİMİN TARİHİ VE DOĞASIS************
FEN EĞİTİMİNDE BİYOLOJİNİN ÖNEMİ VE BİYOLOJİ ÖĞRETİMİS*****   *
FEN EĞİTİMİNDE ÇOCUK EDEBİYATIS***  ** ** *
FEN EĞİTİMİNDE NİTEL ARAŞTIRMA METODLARINA GİRİŞS************
FEN EĞİTİMİNDE PROJE HAZIRLAMAS**  ******* 
FEN EĞİTİMİNDE SOSYOBİLİMSEL KONULAR S******  ****
FEN EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİM ORTAMLARI TASARIMIS            
FEN EĞİTİMİNDE TEMEL BİYOLOJİ YAKLAŞIMLARIS************
FEN EĞİTİMİNDE TEMEL FİZİK YAKLAŞIMLARIS************
FEN EĞİTİMİNDE TEMEL KİMYA YAKLAŞIMLARIS*****   **  
FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUAR ETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİS************
FEN, TEKNOLOJİ, MÜHENDİSLİK VE MATEMATİK (FETEMM) EĞİTİMİS************
FEN, TEKNOLOJİ, TOPLUMS************
GELİŞİM VE ÖĞRENMES            
GENETİK VE BİYOETİK EĞİTİMİNİN FEN ÖĞRETİMİNDEKİ ÖNEMİS***** * ****
İLERİ BİYOLOJİ EĞİTİMİ VE UYGULAMA ALANLARININ FEN EĞİTİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİS******  **  
İSTATİSTİK TEKNİKLER VE VERİ ANALİZİS************
MÜHENDİSLİK TASARIMINDA BİYOMİMİKRİ UYGULAMALARIS************
ÖĞRENME VE ÖĞRETME KURAMLARIS************
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE UYGULAMALARS************
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRMES**** * *****
TEKNİK YAZIMS* ** ** *** 
UYGULAMALI EKOLOJİ VE EĞİTİMİS****** ***  
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2022 PAU