1429 KİMYA

GENEL BİLGİLER
Kimya Anabilim Dalı, organik, anorganik, analitik, fiziko ve biyokimya gibi alt dallarda eğitim vermekte, araştırma yapmaktadır.

Amaçlar
Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilen, ileri düzeyde bilimsel araştırma yürütebilen, alanlarında önde gelen uluslararası bilimsel dergilerde yayın yapabilen ve disiplinlerarası işbirliğini sağlayabilen bilim insanlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerine, akademik veya endüstriyel çalışma ortamında karşısına çıkabilecek sorunların üstesinden gelebilmesi için analitik düşünme yeteneği, bireysel beceri ve yorum kabiliyeti kazandırmaktır. kimya ve ilgili alanlarda var olan veya kendi ürettiği soruları çözebilecek, liderlik sorumluluğuna sahip bir araştırmacı profili yaratmayı hedeflemektedir.


Kabul Koşulları
ALES puanı (veya Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer olarak kabul ettiği GRE ve GMAT sınavlarının), başvurulan programın puan türünde olmak üzere tezli yüksek lisans programlarına başvuranlar için 60’dır.Yüksek lisans programına ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat ile de öğrenci kabul edilir. Kimya tezli yüksek lisans kabul koşullarında yabancı dil şartı aranmamaktadır.

Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin tezli yüksek lisans programından mezun olması için 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla bir seminer dersi dâhil en az sekiz ders, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi olmak üzere toplam en az 120 AKTS’yi ve tez çalışmalarını başarı ile tamamlamaları gereklidir.

İstihdam Olanakları
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Kimya alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin tezli yüksek lisans programından mezun olması için 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla bir seminer dersi dâhil en az sekiz ders, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi olmak üzere toplam en az 120 AKTS’yi ve tez çalışmalarını başarı ile tamamlamaları gereklidir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, doktora programlarına başvuru için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan alınmış olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. ÜMİT DİVRİKLİ  udivrikli@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Kimya lisans yeterliliklerine dayalı olarak, özellikle seçilen bir alanda ve kimyanın başlıca alanlarında kuram ve kavramlar hakkında bilgisini arttırır.
2Kimya alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.
3Kimya alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi kazanır
4Kimya alanındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturur, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme becerisi kazanır
5Kimya alanındaki bir problemi, bağımsız olarak ortaya koyabilme, analiz edebilme, çözüm yöntemi önerebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirme ve bu sonuçları uygulayabilme yetkinliği kazanır
6Kimya alanında elde ettiği kendi verilerini sonuçlarını ilgili gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme yetkinliği kazanır
7Kimya alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte güncel bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve bu araçlarla bilimsel kaynaklara da ileri düzeyde ulaşabilme yetkinliği kazanır.
8Kimya alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olma ve denetleyebilme yetkinliği kazanır
9Kimya ile ilgili alanlarda dünyadaki yenilikleri ve gelişmeleri takip edebilme, eleştirel gözle bunları değerlendirebilme yetkinliği kazanır
10Kimya uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern cihazları kullanabilme ve bu konudaki bilgilerini aktarabilme yetkinliği kazanır.
11Bir araştırma projesini sonuçlandırır, projeye dayalı bir tez yazar ve tez komitesi önünde tezini savunur
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Mikro ÖğretimBu yöntem öğretmen adaylarının sınıf içindeki üstleneceği rollerini ve sınıfta uygulayacağı davranışlarını tam olarak benimseyip bunları kazanmalarını sağlamayı amaçlasa da, farklı alanlarda yöntemin uygulanması olanaklıdır. Belli başlı becerilerin öğretiminde video ve ses kayıt cihazlarının sunduğu olanakları öğrenme ortamlarına taşımaya olanak sağlar. Öğrenci performansının kaydedilmesi ve elde edilen kaydın çözümlenerek hataların giderilmesi esasına dayanır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KIM 533 ANALİTİK KİMYADA SON GELİŞMELER 3+0 7,5 Zorunlu
FBE 610 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK 3+0 7,5 Zorunlu
- Kimya Seçmeli - 1 3+0 7,5 Seçmeli
- Kimya Seçmeli - 1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Kimya Seçmeli - 1

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KIM 599 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 7,5 Zorunlu
KIM 538 ORGANİK KİMYADA SON GELİŞMELER 3+0 7,5 Zorunlu
- Kimya Seçmeli - 2 3+0 7,5 Seçmeli
- Kimya Seçmeli - 2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Kimya Seçmeli - 2

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KIM 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
KIM 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KIM 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
KIM 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
ANALİTİK KİMYADA SON GELİŞMELERZ      *****
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİKZ           
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ           
ORGANİK KİMYADA SON GELİŞMELERZ*      *** 
UZMANLIK ALAN DERSİZ***********
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ***********
YÜKSEK LİSANS TEZİZ***********
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
 İLERİ ORGANOMETALİK KİMYAS           
ADSORPSİYONS           
AKIŞKAN ENJEKSİYON YÖNTEMLERİS           
ANORGANİK BİLEŞİKLERS           
ANORGANİK KİMYADA SON GELİŞMELERS           
ANORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARIS           
ANORGANİK SENTEZ TEKNİKLERİS           
ANORGANİK YAPI ANALİZİS           
ATOMİK SPEKTROSKOPİS           
ATOMİK VE MOLEKÜLER YAPIS           
BİYOPROSESLERDE AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA YÖNTEMLERİS           
BİYOREAKTÖRLERS           
DOĞAL ÜRÜNLER KİMYASIS           
ELEKTROFİLİK REAKSİYONLARS           
ENDÜSTRİYEL ENZİMOLOJİ (ENZİM TEKNOLOJİLERİ)S           
ENZİM KİNETİĞİS           
ESER ANALİZ TEKNİKLERİS           
ESER ELEMENT VE ZENGİNLEŞTİRMES           
FİZİKOKİMYADA SON GELİŞMELERS           
HETEROJEN REAKSİYONLARIN KİNETİĞİ-TERMOGRAVİMETRİS           
HETEROSİKLİK BİLEŞİKLERS           
HORMON BİYOKİMYASIS           
İLERİ ANORGANİK KİMYAS           
İLERİ BİYOKİMYAS           
İLERİ ELEKTROANALİTİK KİMYAS           
İLERİ ELEKTROKİMYAS           
İLERİ KOLLOİD KİMYASIS           
İLERİ KOORDİNASYON KİMYASIS           
İLERİ KROMATOGRAFİK YÖNTEMLERS           
İLERİ MALZEMELERS           
İLERİ ORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARIS           
İLERİ ORGANİK STEREOKİMYAS           
İNTERMEDİYER METABOLİZMA VE REGÜLASYONUS           
KARIŞIMLARIN TERMODİNAMİĞİS           
KATALİZÖR KİMYASI VE UYGULAMA ALANLARIS           
KİMYADA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİS           
KİMYADA AYIRMA TEKNİKLERİS           
KİMYADA İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERS           
KİMYASAL POTANSİYEL VE DENGES           
KİMYASAL SPESİASYONLARS           
KİMYASAL TEPKİME TERMODİNAMİĞİS           
MAKROSİKLİK BİLEŞİKLER KİMYASIS           
MAKROSİKLİK BİLEŞİKLER VE KOMPLEKSLERİS           
MANYETİK REZONANS SPEKTROSKOPİSİS           
METALLERİN SİSTEMATİK KİMYASIS           
MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİS           
NÜKLEER KİMYAS           
NÜKLEOFİLİK REAKSİYONLARS           
ORGANİK KİMYADA SENTEZ TASARIMIS           
ORGANİK SENTEZ TEKNİĞİS           
ORGANİK STEROKİMYAS           
ÖZEL ANALİTİK TEKNİKLERS           
POLİMER SENTEZİ VE KİNETİĞİS           
POLİMER TEKNOLOJİSİS           
PROTEİN TANIMLAMA YÖNTEMLERİS           
SIVI KROMATOGRAFİSİNDE YENİ YÖNELİMLERS           
SİMETRİ VE GRUP TEORİS           
TEK VE ÇOK FAZLI SİSTEMLERDE KÜTLE AKTARIMIS           
TEPKİME KİNETİK VE MEKANİZMASIS           
TETRAPİRROLİK SİSTEMLERS           
YÜZEY ANALİZ METODLARIS           
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2022 PAU