3637 HEMŞİRELİK DR.

GENEL BİLGİLER
Öğrencilere hemşirelik alanında sadece kuramsal ve uygulamalı bilgiler değil, iyi bir bilim adamı olabilmek için gerekli donanım da kazandırılmaya çalışılır. Hemşirelik AD Doktora Programını tamamlayabilmek için en az 24 kredilik ders almak ve bir doktora tezi hazırlamak gerekmektedir.

Amaçlar
Hemşirelik doktora programı, öğrencinin hemşirelik alanına özgü temel konulara ilişkin ileri düzeyde uzmanlaşmasını, kazandığı felsefi bakış açısını hemşirelik bakımı ve eğitimine yansıtmasını, bir profesyonel olarak bilimsel ve etik bir anlayış doğrultusunda bağımsız ve özgün araştırma yaparak yeni sentezlere ulaşabilme yetisi kazanmasını ve alanında Ulusal/Uluslararası düzeyde söz sahibi olabilmesini amaçlar.


Kabul Koşulları
Doktora programına başvuracak adayların ise Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olmaları koşulu aranır. Ales puanı başvurulan programın puan türünde olmak üzere 65’ten az olamaz. üksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora/sanatta yeterlik eğitimine en fazla bir yarıyıl ara verip başvuruda bulunanlardan mevcut notunun yeterli olması durumunda, yeniden ALES belgesi istenmez.

Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmek için öğrencinin 120 AKTS Kredi yükünü tamamlayacak şekilde zorunlu ve seçmeli ders alması ve 120 AKTS kredi yükü olan Doktora tez çalışmasını tamamlaması ve tezini hazırlayıp jüri önünde başarıyla sunmuş olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Hemşirelik Doktora programını” tamamlayan mezunlar hastanelerde "eğitim hemşiresi, " yönetici hemşire" "klinik sorumlusu", "Hemşirelik Hizmetleri Müdürü", ayrıca Hemşirelik lisans eğitimi veren okullarda "Öğretim Görevlisi" veya "Öğretim üyesi çalışabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Hemşirelik Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Programdan mezun olabilmek için öğrencinin 120 AKTS Kredi yükünü tamamlayacak şekilde zorunlu ve seçmeli ders alması ve 120 AKTS kredi yükü olan Doktora tez çalışmasını tamamlaması ve tezini hazırlayıp jüri önünde başarıyla sunmuş olması gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. TÜRKAN TURAN+90 258 296 2618 turkanturan@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Hemşireliğin dayandığı temel değerleri içselleştirir,
2Hemşireliğe özgü felsefi bakış açısı geliştirir,
3Özgün felsefi bakış açısını hemşirelik bakımı ve eğitimine yansıtır,
4Hemşirelik alanına ilişkin kapsamlı ve derinlemesine bilgi sahibi olur,
5Bağımsız olarak araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun hemşirelik bakımına kanıt oluşturabilecek düzeyde araştırma yürütür,
6Hemşirelik modelini/modellerini hemşirelik bakımında kullanır,
7Hemşirelik alanında yer alan bakım uygulamalarını güncel gelişmeler ve yeni teknolojiler doğrultusunda uyarlar,
8Hemşirelik uygulamalarında eleştirel, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerisini kullanır.
9Hemşirelik uygulamalarını etkileyen sosyal, kültürel ve siyasal sorunlara çözüm üretir,
10Humanizm ve insan hakları ile ilgili konu ve sorunları bakım kavramı bağlamında değerlendirir,
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Senaryoya dayalı öğretimÖrnek olaya benzese de, senaryoda kurgusal bir yaklaşım vardır. Konu, kurgunun içine yedirilerek öğrencilere sunulabileceği gibi, öğrencilerin kendi senaryolarını üretmelerine kadar uzanabilir.
Benzetişim (Simülasyon)Gerçekte tehlikeli, erişilmesi zor ve pahalı olan durumları, gerçeğine çok benzeyen modeli üzerinde çalışarak öğrenmeyi ifade eder. Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce, gerçeğine çok benzeyen sanal ortamlarda uygulama yaparlar. Piyasada kimya deneylerini içeren ve gerçeğine çok benzeyen Kimya Laboratuarı yazılımları mevcuttur. Diğer alanlarda da uygulanması olanaklıdır.
Rol OynamaRol oynama, öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe bürünerek ifade etmesini sağlayan bir öğrenme yoludur. Yöntemin başarıya ulaşması için öğrencinin yaratıcı düşünceyi kullanması gerekir. Öğrenci, gerçek rolünden ve duygularından arınarak kendini başka birinin yerine koyar. Böylece onların nasıl düşündüklerini, neler hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını anlamaya çalışır. Bu teknikte dersin konusu ile ilgili bir sorun, durum, olay ya da fikir bir grup öğrenci tarafından diğer öğrencilerin önünde sergilenerek duruma çözüm üretilmeye çalışılır. Bazı kaynaklarda rol oynamanın, problem çözme süreci şeklinde olması gerektiği de ifade edilmektedir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.
Altı Şapkalı DüşünmeAltı şapkalı düşünme tekniğinde, bir konuya farklı açılardan bakma esas alınmaktadır. Bireyler aynı olay karşısında farklı düşünme yaklaşımlarını geliştirebileceklerini öğrenirler, empati yeteneğini geliştirirler. Değişik açıdan düşünmelere yer verdiği için ortaya atılan konunun her yönden irdelenip, kararların doğru verilmesine olanak sağlar. Bu teknikte, öğrencilere tartışmaları için bir konu verilir. Her grup farklı renkteki şapkanın gerektirdiği düşünce biçimini ortaya koymaya çalışır. Her grup, tartışılması istenen konuya, kendi başında var olduğunu düşündüğü şapkanın gerektirdiği yönde yaklaşır. Bu tekniğin uygulanmasında önemli olan öğrencilerin kendi görüş ve düşüncelerini tespit etmek değil, bir konuya farklı açılardan bakabilme becerisinin kazanılmasıdır. Öğretmen bu amacın dışına çıkmamalıdır. Şapka renkleri ve temsil ettiği düşünce biçimleri: - Beyaz şapka: (Tarafsızdır). Ortaya konan soruna ilişkin taraf tutmadan net bilgi ve raporlar ortaya koyar. - Kırmızı şapka: (Duygusaldır). Öfke, tutku, duygu, duygusal bir bakış açısını ifade eder - Siyah şapka: (Karamsardır). Olumsuzluklar, riskler, dezavantajları ifade eder. Bir şeyin niçin yapılmayacağını görür. - Sarı şapka: (İyimserdir). Olayların olumlu yönlerine odaklanır; avantajları ve faydalı yönleri düşünür. - Yeşil şapka: (Yaratıcıdır). Olaylara yeni ve farklı çözüm yolları bulmaya çalışır. - Mavi şapka: (Değerlendirici ve karar vericidir). Olayı tüm olası yönleriyle gören ve değişkenleri kontrol altında tutan bir bakış açısıdır. Düşünceler sistematize edilir.
Görüş GeliştirmeBu teknik tüm öğrencilerin küçük gruplarla değil, sınıfça katıldıkları bir çalışmadır. Çelişkili, karşıt görüş içeren konular üzerinde gerçekleşen ve eğitsel düşünmeyi, başka görüşlere saygı duymayı öğretmek ve öğrencilerde görüş geliştirmek amacıyla kullanılan bir tartışma tekniğidir. Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konular seçilir. “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” ifadelerinin yazılı olduğu köşeler oluşturulur ve öğrencilerin savunduğu köşeye geçmeleri istenir. Tartışma sonunda kazanan ya da kaybeden grup yoktur. Gruplar, kişiler başta savundukları görüşü terk edip başka bir görüşe, hatta karşı çıktığı görüşe katılabilir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BİLGİKuramsal Olgusal 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HMD 601 HEMŞİRELİK MODELLERİ 3+0 5 Zorunlu
SBE 601 BİLİM ETİĞİ 2+0 2,5 Zorunlu
SBE 700 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0 5 Zorunlu
- Hemşirelikte doktora seçmeli 1 3+0 7,5 Seçmeli
- Hemşirelikte doktora seçmeli 1 3+0 7,5 Seçmeli
- Hemşirelikte Doktora Seçmeli 2 0+4 2,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Hemşirelikte doktora seçmeli 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HMD 603 KADIN SAĞLIK SORUNLARI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI 3+07,5Seçmeli
HMD 605 GÜVENLİ ANNELİK 3+07,5Seçmeli
HMD 609 HEMŞİRELİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE SOSYOLOJİK YAPISI 3+07,5Seçmeli
HMD 611 HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA YÖNTEM ÇALIŞMASI I 3+07,5Seçmeli
HMD 617 AİLE SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 3+07,5Seçmeli
HMD 621 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE YENİLİKLER I 3+07,5Seçmeli
HMD 623 ÇOCUK VE AİLE SAĞLIĞINI GELİŞTİRME 3+07,5Seçmeli
HMD 627 İLERİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I 3+07,5Seçmeli
HMD 629 İLETİŞİM TERAPİSİ 3+07,5Seçmeli
HMD 649 YENIDOĞAN HEMŞIRELIĞI 3+07,5Seçmeli
HMD 655 İLERİ HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 3+07,5Seçmeli
HMD 657 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞINDE TEMEL KAVRAMLAR 3+07,5Seçmeli
HMD 663 KARDİYOLOJİ HEMŞİRELİĞİ 3+07,5Seçmeli
HMD 665 ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ 3+07,5Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Hemşirelikte Doktora Seçmeli 2

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBE 701 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+2 7,5 Zorunlu
HMD 697 DOKTORA SEMİNERİ I 0+0 7,5 Zorunlu
- Hemşirelikte Doktora Seçmeli 4 2+0 5 Seçmeli
- Hemşirelikte Doktora Seçmeli -5 3+0 7,5 Seçmeli
- Hemşirelite Doktora Seçmeli 3 0+4 2,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Hemşirelikte Doktora Seçmeli 4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HMD 624 KADIN SAĞLIĞI VE ETİK 2+05Seçmeli
HMD 626 HEMŞIRELIKTE KLINIK ETIK 2+05Seçmeli
HMD 630 SAĞLIK EĞITIMI VE SAĞLIĞI GELIŞTIRME 2+05Seçmeli
HMD 634 ÇOCUK SAĞLIĞI VE ETIK UYGULAMALAR 2+05Seçmeli
HMD 636 YAŞLI RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞI 2+05Seçmeli
HMD 671 İÇ HASTALIKLARINDA ACİL DURUMLAR VE HEMŞİRELİK 2+05Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Hemşirelikte Doktora Seçmeli -5
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Hemşirelite Doktora Seçmeli 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HMD 620 PERİNATOLOJİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI 0+42,5Seçmeli
HMD 640 HEMŞIRELIKTE İLERI UYGULAMALAR-II 0+42,5Seçmeli
HMD 643 RISK YAKLAŞIMI ILE HALK SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI UYGULAMASI 0+42,5Seçmeli
HMD 646 İLERI RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞI UYGULAMASI II 0+42,5Seçmeli
HMD 651 YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI 0+42,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HMD 602 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA VE BİLİMSEL YAZI YAZMA 3+0 7,5 Zorunlu
HMD 698 DOKTORA SEMİNERİ II 0+0 7,5 Zorunlu
- Hemşirelikte Doktora Seçmeli 6 3+0 7,5 Seçmeli
- Hemşirelikte Doktora Seçmeli 6 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Hemşirelikte Doktora Seçmeli 6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HMD 607 İLERİ ÜROJİNEKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ 3+07,5Seçmeli
HMD 612 HEMŞIRELIK UYGULAMALARINDA YÖNTEM ÇALIŞMASI II 3+07,5Seçmeli
HMD 613 HEMŞIRELIK BAKIMI 3+07,5Seçmeli
HMD 615 HALK SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI VE SON YENILIKLER 3+07,5Seçmeli
HMD 619 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNDE KÜLTÜREL YAKLAŞIMLAR 3+07,5Seçmeli
HMD 625 ÇOCUK CERRAHİSİ HEMŞİRELİĞİ 3+07,5Seçmeli
HMD 631 İLERİ KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ 3+07,5Seçmeli
HMD 635 İLERİ JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ 3+07,5Seçmeli
HMD 637 TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN SAĞLIĞI 3+07,5Seçmeli
HMD 641 HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA YENİLİKLERİN İNCELENMESİ 3+07,5Seçmeli
HMD 647 İŞ SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI 3+07,5Seçmeli
HMD 653 KANITA DAYALI ÇOCUK SAĞLIĞI UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
HMD 659 ÇOCUK, ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞI 3+07,5Seçmeli
HMD 664 ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HMD 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
HMD 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSI 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HMD 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
HMD 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSI 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HMD 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
HMD 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSI 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HMD 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
HMD 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSI 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
BİLİM ETİĞİZ          
DOKTORA SEMİNERİ IZ**********
DOKTORA SEMİNERİ IIZ**********
DOKTORA TEZİZ**********
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSIZ**********
GELİŞİM VE ÖĞRENMEZ          
HEMŞİRELİK MODELLERİZ**********
HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA VE BİLİMSEL YAZI YAZMAZ**********
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ          
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRMEZ          
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ          
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ          
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
AİLE SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ S**** *****
BİLİM FELSEFESİ PROBLEMLERİS ** * *** 
ÇOCUK CERRAHİSİ HEMŞİRELİĞİ S**********
ÇOCUK SAĞLIĞI VE ETIK UYGULAMALAR S**********
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞINDE YENILIKLER UYGULAMASIS**** *****
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE YENİLİKLER IS**********
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE YENİLİKLER IIS**********
ÇOCUK VE AİLE SAĞLIĞINI GELİŞTİRME S**********
ÇOCUK, ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞIS*  *   * *
EĞİTİMDE NİTEL ARAŞTIRMAS *********
ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ S          
EVDE BAKIM HEMŞIRELIĞI S**********
GÜVENLİ ANNELİKS**********
HALK SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI VE SON YENILIKLERS**** *****
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNDE KÜLTÜREL YAKLAŞIMLARS**** ** **
HEMŞIRELIK BAKIMI S**********
HEMŞIRELIK UYGULAMALARINDA YÖNTEM ÇALIŞMASI IIS**********
HEMŞIRELIKTE İLERI UYGULAMALAR-I S** **  ***
HEMŞIRELIKTE İLERI UYGULAMALAR-II S**********
HEMŞIRELIKTE KLINIK ETIK S**********
HEMŞİRELİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE SOSYOLOJİK YAPISIS**********
HEMŞİRELİK SINIFLAMA SİSTEMLERİ S**********
HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA YENİLİKLERİN İNCELENMESİ S**********
HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA YÖNTEM ÇALIŞMASI IS**********
İÇ HASTALIKLARINDA ACİL DURUMLAR VE HEMŞİRELİKS          
İLERI HALK SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI UYGULAMASI S**********
İLERI RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞI UYGULAMASI I S* ********
İLERI RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞI UYGULAMASI II S* ********
İLERİ HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ S**********
İLERİ İNFERTİLİTE HEMŞİRELİĞİS**********
İLERİ JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ S**********
İLERİ KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİS*  *   * *
İLERİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ IS*  *   * *
İLERİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ IIS*  *   * *
İLERİ ÜROJİNEKOLOJİ HEMŞİRELİĞİS**********
İLETİŞİM TERAPİSİS*  *   * *
İŞ SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI S***** **  
KADIN SAĞLIĞI SORUNLARI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI UYGULAMASIS**********
KADIN SAĞLIĞI VE DOĞUM HEMŞİRELİĞİNDE YENİLİKLER VE KANITA DAYALI UYGULAMALAR S**********
KADIN SAĞLIĞI VE ETİKS**********
KADIN SAĞLIK SORUNLARI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARIS**********
KANITA DAYALI ÇOCUK SAĞLIĞI UYGULAMALARIS**********
KARDİYOLOJİ HEMŞİRELİĞİS          
OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ S**********
ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİS          
PERİNATOLOJİ HEMŞİRELİĞİS**********
PERİNATOLOJİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASIS**********
RISK YAKLAŞIMI ILE HALK SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI UYGULAMASI S**** *****
RİSK YAKLAŞIMI İLE HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİS**********
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞINDE TEMEL KAVRAMLAR S*  *   * *
SAĞLIK EĞITIMI VE SAĞLIĞI GELIŞTIRMES**********
TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN SAĞLIĞI S**********
YAŞLI RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞI S*  *   * *
YENIDOĞAN HEMŞIRELIĞI S**********
YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASIS**** *****
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU