3161 TIBBİ FARMAKOLOJİ

GENEL BİLGİLER
Tıbbi Farmakoloji ilaçların biyolojik sistemlerle etkileşimini inceleyen bilim dalıdır.

Amaçlar
Evrensel araştırmacı bilim insanı adayı niteliklerini taşıyan, uluslararası düzeyde bilimsel yeterlilik ve yetkinliğe sahip farmakolog yetiştirmek, öğrencilerin sağlık bilimleri alanında temel kavram ve yöntemler konusunda yetkin, hastalıkların tanı ,tedavi ve profilaksisinde kullanılan ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanır


Kabul Koşulları
Tıbbi Farmakoloji Yüksek Lisans programına tıp, eczacılık ve diş hekimliği mezunları başvurabilir. Lisans eğitimini yurt dışında tamamlamış adaylarda, Üniversiteler Arası Kurul tarafından denklik belgesi almış olmak şartı aranır. Yüksek Lisans programına kayıt olacak öğrenciler en az 2.30 akademik not ortalamasına sahip olmak zorundadır. Üniversiteler arasındaki 4’lük sisteme göre alınan notlar arasındaki uyumu sağlayabilmek için, önce bu notların ilgili üniversitenin 100’lük sistemine göre karşılığı alınır, daha sonra Pamukkale Üniversitesi not dönüşüm tablosuna göre 4’lük sistem notları belirlenir. ALES puanı sayısal türden olmak koşulu ile en az 60 olmalıdır. Uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT puanları, Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları Yönergesi doğrultusunda ALES puanı eşdeğeri olarak kullanılabilir. Yabancı dilde yeterlilik şartı olarak da ÜDS veya YÖK’ün belirlediği eşdeğer dil sınavlarından en az 50 puan almış olmak gerekir.

Mezuniyet Koşulları


İstihdam Olanakları
Üniversiteler, İlaç sektörü,Sağlık Bakanlığı,

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Tıbbi Farmakoloji alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin programa kayıt olabilmeleri için bir bilgisayar mühendisliği veya ilgili bir alanda alanında bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, ALES sınavında, bir yabancı dil sınavında ve bir mülakat sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Programımızdan müfredatta yer alan dersleri başarıyla tamamlayan, bir yüksek lisans tezini başarıyla tamamlayan ve Pamukkale Üniversitesi lisans üstü yönetmeliğine göre minimum ortalamaya sahip olan öğrenciler Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. İZZETTİN HATİP+90 258 296 1682 ihatip@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1 İlaçların yapılarını ve metabolizmalarını açıklar, insan vücudundaki etkileri ile ilişkilendirir.
2 Tıbbi farmakoloji araştırma yöntemlerindeki cihazları kullanır ve teknolojiyi uygular.
3 Tıbbi farmakoloji araştırma verilerinin değerlendirilmesinde uygun istatistiksel yöntemi önerir, sonuçları yorumlar ve farmakolojik etkinin olup olmadığına karar verir.
4 Farmakokinetik parametreleri hesaplar ve uygun farmakodinamik denklemleri formüle eder.
5 Deney hayvanlarına etik yaklaşımda bulunur, çeşitli uygulama yollarından ilaç enjeksiyonu yapar.
6 Araştırma planlar, yapar ve sonuç raporunu yazar.
7 Tıbbi farmakoloji araştırmalarıyla ilişkili istatistik yazılımlarını bilgisayar ortamında kullanır.
8Çalışmalarında etik kurallara bağlı kalır ve sorumluluk alır.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
    

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBE 501 BİLİM ETİĞİ VE BİLİM TARİHİ 1+0 5 Zorunlu
- Farmakoloji Seçmeli-1 3+0 5 Seçmeli
- Farmakoloji Seçmeli-1 3+0 5 Seçmeli
- Farmakoloji Seçmeli-1 3+0 5 Seçmeli
- Farmakoloji Seçmeli-1 3+0 5 Seçmeli
- Farmakoloji Seçmeli-1 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Farmakoloji Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FAR 501 FARMAKOKİNETİK 3+05Seçmeli
FAR 503 MOLEKÜLER FARMAKOLOJİ 3+05Seçmeli
FAR 504 SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ 3+05Seçmeli
FAR 505 FARMAKODİNAMİK 3+05Seçmeli
FAR 509 OTAKOİDLER 2+05Seçmeli
FAR 512 AKILCI İLAÇ KULLANIMI VE FARMAKOEKONOMİ 2+05Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FAR 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 5 Zorunlu
FAR 506 ARAŞTIRMA YÖNTEM. VE MADDE YAZMA 1+0 5 Zorunlu
- Farmakoloji Seçmeli-1 3+0 5 Seçmeli
- Farmakoloji Seçmeli-1 3+0 5 Seçmeli
- Farmakoloji Seçmeli-1 3+0 5 Seçmeli
- Farmakoloji Seçmeli-1 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Farmakoloji Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FAR 502 DENEY HAYVANLARINDA UYG. VE YÖNT. 2+25Seçmeli
FAR 507 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FARMAKOLOJİSİ 3+05Seçmeli
FAR 508 FARMAKOGENETİK 2+25Seçmeli
FAR 510 ENDOKRİN SİSTEM FARMAKOLOJİSİ 3+05Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FAR 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
FAR 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FAR 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
FAR 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08
ARAŞTIRMA YÖNTEM. VE MADDE YAZMAZ        
BİLİM ETİĞİ VE BİLİM TARİHİZ********
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ        
UZMANLIK ALAN DERSİZ********
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ********
YÜKSEK LİSANS TEZİZ********
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08
AKILCI İLAÇ KULLANIMI VE FARMAKOEKONOMİS        
DENEY HAYVANLARINDA UYG. VE YÖNT.S********
ENDOKRİN SİSTEM FARMAKOLOJİSİS* ** *  
FARMAKODİNAMİKS********
FARMAKOGENETİKS**** *  
FARMAKOKİNETİKS********
KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FARMAKOLOJİSİS****** *
MOLEKÜLER FARMAKOLOJİS****** *
OTAKOİDLERS* ** *  
SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİS****** *
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU