2405 EKONOMETRİ

GENEL BİLGİLER
Program Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması anabilim dallarından oluşmaktadır. Ekonometri anabilimdalı iktisadi verilerin analizi, İstatistik anabilim dalı istatistiksel yöntemler, yöneylem araştırması ise şebeke,optimizasyon, simülasyon problemleriyle ilgilenmektedir.

Amaçlar
Ekonometri programından mezun olacak öğrencilerin kamu ve özel sektörde üst düzey yönetici pozisyonlarında istihadamının sağlanması amaçlanmaktadır. Mezunlar iktisat, istatistik, bilgisayar yazılımlarıyla ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olacaklardır.


Kabul Koşulları
Lisans diplomasına sahip olmak, 2,5 not ortalamasına sahip olmak, ALES'ten en az 60 almış olmak, ÜDS/KPDS en az 40 almış olmak

Mezuniyet Koşulları
Ders dönemini 70 (3.00) ortalama ile tamamlamak ve yüksek lisans tezinde başırılı olmak

İstihdam Olanakları
Kamu kurum ve kuruluşları,Bankacılık sektörü,Araştırma şirketleri,İşletmelerin araştırma-planlama bölümleri Borsa (Menkul Kıymetler) sektörü.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Ekonometri alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Ders dönemini 70 (3.00) ortalama ile tamamlamak ve yüksek lisans tezinde başırılı olmak

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIDr. Öğr. Üyesi AYGÜL ANAVATAN+90 258 296 2762 aanavatan@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Ekonometri ve İktisat teorilerinde yer alan temel kavramlar hakkında bilgiye sahip olup, temel iktisadi sorunları teorik çerçeve altında tartışır.
2Ekonometri ve iktisat alanına ilişkin teorik yenilikleri takip eder.
3İstatistiksel sınamaları günlük hayatta karşılaşılan problemlere uygulayabilme ve yorumlanır.
4Kısıt altında kâr maksimizasyonu, maliyet minimizasyonu, ulaşım problemleri vb. teorik konuları gerçek problemlere uygulanır.
5İktisadi konularla ilgili verileri toplama, sınıflama ve analiz edilir.
6Ekonometrik ve istatiksel yazılım programlarından birkaçı kullanılır.
7Mesleki ve etik sorumluluk bilincine ve becerisine sahip olur.
8İktisadi model oluşturulur, ekonometrik teknikleri kullanarak modeli tahmin edebilir ve sonuçları yorumlanır.
9Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapılır.
10Türkiye ekonomisinde büyüme, enflasyon, işsizlik, faiz oranları, döviz kurları, yabancı yatırımlar ve dış ticaret gelişmeleri anlatılır.
11Çalıştıkları kamu ve özel kesim kuruluşlarının araştırma bölümlerinde makro ve mikro iktisat, uluslararası iktisat ve yöneylem alanlarında uygulamaya yönelik araştırmalar yapılır.
12İşletmelerde ve kuruluşlarda verimi artırıcı yönde planlar yapabilme, çalışmaları yönetebilme ve denetleyebilme potansiyeline sahip olur.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Anlam Çözümleme TablolarıAnlam çözümleme tablosu öğrencilerin aktif olarak derse katılmalarını sağlayan bir yöntemdir. Öğrenciler, iki boyutlu bir tablo üzerinde çalışarak öğrenirler. Örneğin, tablonun bir boyutunda hayvanlar diğer boyutunda da besinler yer alıyorsa, öğrenciler hayvanların besin maddelerini (kesişim noktalarında) işaretleyerek öğrenme fırsatı elde ederler.
Kavram KarikatürleriKavramlara ilişkin bilgilerin düşündürücü ve tartışmaya yol açacak şekilde karikatürize edilmesiyle, tartışma ve öğrenme fırsatı yaratmayı ifade eder. Genellikle kavram karikatürlerinde bilgilerin örtük verilmesi ve çelişkilerin sunulması, dikkat çeker ve düşünme fırsatı yaratır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
Programlı ÖğretimTemelinde öğretimin bireyselleştirilmesi yatar. Programlı öğretim Skinner’in pekiştirme ile ilgili ilkelerinden hareketle ortaya çıkmış olan bireysel bir öğretim tekniğidir. Dayandığı temel ilkeler: küçük adımlar ilkesi, etkin katılım ilkesi, başarı ilkesi, anında düzeltme ilkesi, kademeli ilerleme ilkesi, bireysel hız ilkesi.
Altı Şapkalı DüşünmeAltı şapkalı düşünme tekniğinde, bir konuya farklı açılardan bakma esas alınmaktadır. Bireyler aynı olay karşısında farklı düşünme yaklaşımlarını geliştirebileceklerini öğrenirler, empati yeteneğini geliştirirler. Değişik açıdan düşünmelere yer verdiği için ortaya atılan konunun her yönden irdelenip, kararların doğru verilmesine olanak sağlar. Bu teknikte, öğrencilere tartışmaları için bir konu verilir. Her grup farklı renkteki şapkanın gerektirdiği düşünce biçimini ortaya koymaya çalışır. Her grup, tartışılması istenen konuya, kendi başında var olduğunu düşündüğü şapkanın gerektirdiği yönde yaklaşır. Bu tekniğin uygulanmasında önemli olan öğrencilerin kendi görüş ve düşüncelerini tespit etmek değil, bir konuya farklı açılardan bakabilme becerisinin kazanılmasıdır. Öğretmen bu amacın dışına çıkmamalıdır. Şapka renkleri ve temsil ettiği düşünce biçimleri: - Beyaz şapka: (Tarafsızdır). Ortaya konan soruna ilişkin taraf tutmadan net bilgi ve raporlar ortaya koyar. - Kırmızı şapka: (Duygusaldır). Öfke, tutku, duygu, duygusal bir bakış açısını ifade eder - Siyah şapka: (Karamsardır). Olumsuzluklar, riskler, dezavantajları ifade eder. Bir şeyin niçin yapılmayacağını görür. - Sarı şapka: (İyimserdir). Olayların olumlu yönlerine odaklanır; avantajları ve faydalı yönleri düşünür. - Yeşil şapka: (Yaratıcıdır). Olaylara yeni ve farklı çözüm yolları bulmaya çalışır. - Mavi şapka: (Değerlendirici ve karar vericidir). Olayı tüm olası yönleriyle gören ve değişkenleri kontrol altında tutan bir bakış açısıdır. Düşünceler sistematize edilir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EKOM 501 EKONOMETRİ I 3+0 7,5 Zorunlu
- Ekonometri Güz Seçmeli 3+0 7,5 Seçmeli
- Ekonometri Güz Seçmeli 3+0 7,5 Seçmeli
- Ekonometri Güz Seçmeli 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Ekonometri Güz Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EKOM 503 UYGULAMALI MAKRO EKONOMİ I 3+07,5Seçmeli
EKOM 505 UYGULAMALI MİKRO EKONOMİ I 3+07,5Seçmeli
EKOM 507 MATEMATİKSEL İSTATİSTİK 3+07,5Seçmeli
EKOM 509 İLERİ EKONOMETRİK VE İSTATİSTİKSEL YAZILIMLAR I 3+07,5Seçmeli
EKOM 511 OLASILIKSAL SÜREÇLER 3+07,5Seçmeli
EKOM 513 DOĞRUSAL ZAMAN SERİLERİ 3+07,5Seçmeli
EKOM 517 OPTİMİZASYON 3+07,5Seçmeli
EKOM 519 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I 3+07,5Seçmeli
EKOM 521 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER I 3+07,5Seçmeli
EKOM 523 RİSK ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
EKOM 525 KATEGORİK VERİ ÇÖZÜMLEMESİ 3+07,5Seçmeli
EKOM 527 ÖRNEKLEME KURAMI 3+07,5Seçmeli
EKOM 529 DOĞRUSAL MODELLER 5+07,5Seçmeli
EKOM 531 SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER 3+07,5Seçmeli
EKOM 535 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
EKOM 539 FİNANSAL EKONOMETRİ I 3+07,5Seçmeli
EKOM 541 PANEL VERİ ANALİZİ I 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EKOM 502 EKONOMETRİ II 3+0 7,5 Zorunlu
EKOM 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 7,5 Zorunlu
- Ekonometri Bahar Seçmeli 3+0 7,5 Seçmeli
- Ekonometri Bahar Seçmeli 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Ekonometri Bahar Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EKOM 504 UYGULAMALI MAKROEKONOMİ II 3+07,5Seçmeli
EKOM 506 UYGULAMALI MİKRO EKONOMİ II 3+07,5Seçmeli
EKOM 508 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER 3+07,5Seçmeli
EKOM 510 İLERİ EKONOMETRİK VE İSTATİSTİKSEL YAZILIMLAR II 3+07,5Seçmeli
EKOM 512 EKONOMETRİK MODELLER 3+07,5Seçmeli
EKOM 514 DOĞRUSAL OLMAYAN ZAMAN SERİLERİ 3+07,5Seçmeli
EKOM 516 FİNANSAL EKONOMETRİ 3+07,5Seçmeli
EKOM 518 MİKROEKONOMETRİ 3+07,5Seçmeli
EKOM 520 PANEL VERİ EKONOMETRİSİ 3+07,5Seçmeli
EKOM 522 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II 3+07,5Seçmeli
EKOM 524 PARAMETRİK OLMAYAN EKONOMETRİ 3+07,5Seçmeli
EKOM 526 KAOTİK ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
EKOM 528 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER II 3+07,5Seçmeli
EKOM 530 VARYANS ANALİZİ VE DENEY TASARIMI 3+07,5Seçmeli
EKOM 532 SAYISAL ÇÖZÜMLEME 3+07,5Seçmeli
EKOM 535 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
EKOM 536 MEKANSAL EKONOMETRİ 5+07,5Seçmeli
EKOM 538 DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA 5+07,5Seçmeli
EKOM 540 FİNANSAL EKONOMETRİ II 3+07,5Seçmeli
EKOM 542 PANEL VERİ ANALİZİ II 3+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EKOM 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
EKOM 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EKOM 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
EKOM 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
EKONOMETRİ IZ            
EKONOMETRİ IIZ            
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ            
UZMANLIK ALAN DERSİZ            
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ            
YÜKSEK LİSANS TEZİZ            
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ S            
ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER IS            
ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER IIS            
DOĞRUSAL MODELLERS            
DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMAS            
DOĞRUSAL OLMAYAN ZAMAN SERİLERİS            
DOĞRUSAL ZAMAN SERİLERİS            
EKONOMETRİK MODELLERS            
FİNANSAL EKONOMETRİS            
FİNANSAL EKONOMETRİ IS            
FİNANSAL EKONOMETRİ IIS            
İLERİ EKONOMETRİK VE İSTATİSTİKSEL YAZILIMLAR IS            
İLERİ EKONOMETRİK VE İSTATİSTİKSEL YAZILIMLAR IIS            
İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERS            
KAOTİK ZAMAN SERİLERİ ANALİZİS            
KATEGORİK VERİ ÇÖZÜMLEMESİS            
MATEMATİKSEL İSTATİSTİKS            
MEKANSAL EKONOMETRİS            
MİKROEKONOMETRİS            
OLASILIKSAL SÜREÇLERS            
OPTİMİZASYONS            
ÖRNEKLEME KURAMIS            
PANEL VERİ ANALİZİ IS            
PANEL VERİ ANALİZİ IIS            
PANEL VERİ EKONOMETRİSİS            
PARAMETRİK OLMAYAN EKONOMETRİS            
RİSK ANALİZİS            
SAYISAL ÇÖZÜMLEMES            
SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERS            
UYGULAMALI MAKRO EKONOMİ IS            
UYGULAMALI MAKROEKONOMİ IIS            
UYGULAMALI MİKRO EKONOMİ IS            
UYGULAMALI MİKRO EKONOMİ IIS            
VARYANS ANALİZİ VE DENEY TASARIMIS            
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI IS            
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI IIS            
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU