317 DIŞ TİCARET

GENEL BİLGİLER
Dış Ticaret Programı,yüksekokulumuzda iki yıl süreli öğretim vermektedir. Bu programa her yıl liselerden ÖSYS sınavı ile yaklaşık 30 öğrenci kayıt yaptırmaktadır.

Amaçlar
Programın amacı, ulusal ekonomide önemli yer tutan dış ticaret alanında , teorik ve pratik bilgilerle donatılmış nitelikli, uzmanlaşmış, girişimci meslek elemanı yetiştirmektir. Dış Ticaret Programının hedefi, sektörün ihtiyacı olan insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak, dış ticaret sektörünün özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak bu hizmet sektörüne nitelikli insan gücü yetiştirmektir.


Kabul Koşulları
Bu bölüme, üniversite giriş sınavından yeterli puan alan öğrenciler kabul edilmektedir.

Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler,müfredatta belirtilen tüm seçmeli ve zorunlu dersleri,zorunlu stajlarını başarıyla tamamlamak zorundadırlar.Mezun olabilmeleri için Pamukkale Üniversitesi tarafından belirlenen not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

İstihdam Olanakları
Mezun olduktan sonra ithalat-ihracat şirketlerinden pazarlamaya, uluslararası ekonomik kuruluşlardan çokuluslu firmalara kadar pek çok alanda çalışma olanağı elde edilmesi mümkündür. . İki yıllık bir eğitim sonrası, istenirse DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile üniversitelerin ilgili 4 yıllık programlarına geçiş yapılabilir.

Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Dış Ticaret alanında Önlisans Diploması derecesi alırlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenciler,müfredatta belirtilen tüm seçmeli ve zorunlu dersleri,zorunlu stajlarını başarıyla tamamlamak zorundadırlar.Mezun olabilmeleri için Pamukkale Üniversitesi tarafından belirlenen not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.DGS sıavı ile şuralara geçiş yapılabilir; Bankacılık,Bankacılık ve Sigortacılık,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,Ekonomi,Ekonomi ve Finans,Finans ve Bankacılık,İktisat,İşletme,Lojistik Yönetimi,Sermaye Piyasası,Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,Teknoloji ve Bilgi Yönetimi,Uluslararası Finans,Uluslararası Finans ve Bankacılık,Uluslararası İlişkiler,Uluslararası İşletme Yönetimi,Uluslararası Ticaret,Uluslararası Ticaret ve Finansman,Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik,Uluslararası Ticaret ve Lojistik,Yönetim Bilişim Sistemleri.Bu bölümler YÖK'tarafından değişiklik gösterebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIÖğr. Gör. AHMET İNNECİ  ainneci@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Uluslararası ticaretin başlıca teorilerine ve terminolojisine hakim olmak.
2Sürekli değişen küresel iş dünyasında, uluslararası ticaret teorilerini gerçek hayat fonksiyonları ile bağdaştırabilmek.
3Uluslararası finans ve muhasebe bilgisini küresel vakalara uygulayabilmek.
4Lojistik planlaması ve yönetimi ile tedarik zinciri faaliyetlerini uluslararası perspektifle bağdaştırabilmek.
5Uluslararası pazarlamanın temel mantığını kavramak.
6Dış ticaret firmalarının ve çok uluslu şirketlerin karşılaşabileceği riskleri değerlendirmek ve analiz etmek.
7Uluslararası çevredeki politik, yasal, ekonomik ve teknolojik güçleri anlayarak açıklayabilmek.
8Firmanın hedefleri ve stratejilerinin küresel açıdan analizi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kavramlara dayalı çerçeve oluşturmak
9Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahip olmak.
10Takım çalışmalarında etkin biçimde rol alarak takımın ilerlemesine katkıda bulunmak.
11Bilgisayar ve gerekli paket program kullanım becerisine sahip olmak.
12Dış ticaretin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları dikkate almak.
13İş etiği ve sosyal sorumluluk konularında bilince sahip olmak.
14Disiplinler arası bakış açısı kazanmak.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Anlam Çözümleme TablolarıAnlam çözümleme tablosu öğrencilerin aktif olarak derse katılmalarını sağlayan bir yöntemdir. Öğrenciler, iki boyutlu bir tablo üzerinde çalışarak öğrenirler. Örneğin, tablonun bir boyutunda hayvanlar diğer boyutunda da besinler yer alıyorsa, öğrenciler hayvanların besin maddelerini (kesişim noktalarında) işaretleyerek öğrenme fırsatı elde ederler.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
CDTS 101 MİKRO EKONOMİ 3+0 3 Zorunlu
CDTS 111 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ-I 3+0 4 Zorunlu
CDTS 107 TEMEL HUKUK 3+0 3 Zorunlu
EMY 103 GENEL İŞLETME 3+0 4 Zorunlu
MLY 107 GENEL MUHASEBE - I 3+0 5 Zorunlu
- Seçmeli-1 3+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-1 3+0 2 Seçmeli
- Yabancı Dil-I 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
CDTS 150 YAZ STAJI - 1 (15 İŞGÜNÜ) 0+0 3 Zorunlu
CDTS 102 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ-II 3+0 5 Zorunlu
CDTS 114 MAKRO EKONOMİ 3+0 4 Zorunlu
KRY 201 KARİYER PLANLAMA 2+0 2 Zorunlu
BAS 104 PAZARLAMA İLKELERİ 2+0 3 Zorunlu
- Seçmeli-2-1 3+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-2-1 3+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-2-1 3+0 2 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2-1
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CDTS 201 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ 3+0 4 Zorunlu
CDTS 205 GÜMRÜK İŞLEMLERİ 3+0 4 Zorunlu
CDTS 203 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2+0 2 Zorunlu
CDTS 209 LOJİSTİK 3+0 4 Zorunlu
CDTS 207 TİCARET HUKUKU 3+0 3 Zorunlu
BPG 221 MESLEKİ YABANCI DİL I 3+0 4 Zorunlu
BAS 201 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2+0 3 Zorunlu
- Seçmeli-3 2+1 2 Seçmeli
- Seçmeli-3 2+1 2 Seçmeli
- Seçmeli-3 2+1 2 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-3

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CDTS 204 BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 3+0 2 Zorunlu
CDTS 206 ULUSLARARASI PAZARLAMA 2+0 2 Zorunlu
CDTS 222 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 1+1 2 Zorunlu
CDTS 250 YAZ STAJI - 2 (15 İŞGÜNÜ) 0+0 3 Zorunlu
MLY 216 ULUSLARARASI İKTİSAT 3+0 3 Zorunlu
- Seçmeli-4 3+0 3 Seçmeli
- Seçmeli-4 3+0 3 Seçmeli
- Seçmeli-4 3+0 3 Seçmeli
- Seçmeli-4 3+0 3 Seçmeli
- Seçmeli-4 3+0 3 Seçmeli
- Seçmeli-4 3+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-4


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİZ    * **      
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ              
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ              
BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİZ        * **  
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİZ* * *         
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ-IZ ** *   **    
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ-IIZ   *  *   *   
GENEL İŞLETMEZ              
GENEL MUHASEBE - IZ              
GÜMRÜK İŞLEMLERİZ       ***    
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUZ      * **    
KARİYER PLANLAMAZ              
LOJİSTİKZ* * *         
MAKRO EKONOMİZ***    * *    
MESLEKİ YABANCI DİL IZ              
MİKRO EKONOMİZ         ***  
PAZARLAMA İLKELERİZ              
TEMEL HUKUKZ           ***
TİCARET HUKUKUZ    * **      
TÜRK DİLİ - IZ              
TÜRK DİLİ - IIZ              
ULUSLARARASI İKTİSATZ              
ULUSLARARASI PAZARLAMAZ      *  **   
YAZ STAJI - 1 (15 İŞGÜNÜ)Z*  *          
YAZ STAJI - 2 (15 İŞGÜNÜ)Z * **         
YÖNETİM VE ORGANİZASYONZ              
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİS      *   **  
ÇEVRE KORUMAS              
DIŞ TİCARETTE PAKET PROGRAMLARS           ***
DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYONS      *   **  
ELEKTRONİK TİCARETS        * **  
FİNANSAL OKURYAZARLIKS              
GENEL MATEMATİKS              
GENEL MUHASEBE- 2S    * * *     
GİRİŞİMCİLİKS              
İLETİŞİMS   *  *       
İNGİLİZCE - IS              
İNGİLİZCE - IIS              
İSTATİSTİKS        * *   
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİS              
İŞLETME YÖNETİMİ - IS *  *    **   
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİS           ***
MEDYA OKUR YAZARLIĞIS              
MESLEK ETİĞİS *       **   
MESLEKİ YABANCI DİL-IIS**       *    
MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİS**  *         
OFİS PROGRAMLARI - 2S  ***         
OFİS PROGRAMLARI-1S   *  **      
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞS              
SERBEST BÖLGELERS    ** *      
TİCARİ MATEMATİKS  * *  *      
TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AVRUPA BİRLİĞİS       **   * 
ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLARS *    **      
ULUSLARARASI FİNANSMANS  **         *
ULUSLARARASI İKTİSAT -IIS * *    *     
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi