513 GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

GENEL BİLGİLER
Buldan Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Teknolojisi programı 2 yıllık eğitim-öğretim vermektedir. Öğretim dili Türkçe’dir. Giyim Üretim Teknolojisi Programı bilgi çağının gerektirdiği ve sektörün gereksinim duyduğu elemanları yetiştirecek ölçütlere sahiptir.

Amaçlar
Giyim Üretim Teknolojisi alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.


Kabul Koşulları
Liseden mezun olan ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı sınavdan yeterli puanı alan öğrenciler tercih yapabilirler.

Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler müfredatlarındaki zorunlu ve seçmeli derslerden başarısız not almamak, stajlarını tamamlamak ve Pamukkale Üniversitesi önlisans yönetmeliğinde belirtilen akademik ortalamayı sağlamak zorundadırlar.

İstihdam Olanakları
Giyim Üretim Teknolojisi Programı mezunlarının; Tekstil fabrikaları ve atölyeleri, Hazır giyim sektörü, özel işletmeler, moda evleri, tekstil ihracat firmaları ve benzeri alanlarda iş bulma olanakları vardır. Ayrıca sektörde kendi olanaklarıyla, atölyeler açarak kendilerine iş imkanı yaratabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Giyim Üretim Teknolojisi alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte-meslek yüksekokulu-yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca, Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenciler müfredatlarındaki zorunlu ve seçmeli derslerden başarısız not almamak, stajlarını tamamlamak ve Pamukkale Üniversitesi önlisans yönetmeliğinde belirtilen akademik ortalamayı sağlamak zorundadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3ncü sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIÖğr. Gör. SEMİH DEMİRAL  sdemiral@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Atatürk İlkeleri ve inkılâplarını özümsemiş
2İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
3Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen
4Orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip
5Giysi tasarımı yapabilen
6Temel sanat bilgisine sahip olmak
7Doğal ve yapay lifleri tanıyabilen
8Temel terbiye bilgisine sahip
9Dokuma ve örme kumaşları tanıyabilen ve kumaş özelliklerini bilen
10Giysi kalıbı hazırlayabilen
11Konfeksiyon, maliyet, kalite kontrol ve aksesuar temel bilgisine sahip
12Temel iletişim bilgisine sahip
13İş ve zaman etüdü yapabilen
14Tekstil işletmelerinin yapısını tanıyan ve temel pazarlama bilgisine sahip
15Koleksiyon hazırlayabilen ve sipariş takip edebilen
16Drapaj tekniği uygulayabilen
17Sunum hazırlayabilen ve araştırma yapabilen
18 Hazır giyim üretebilen
19Temel işletme bilgisine sahip
20Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
GUT 103 KALIP HAZIRLAMA-1 3+1 4 Zorunlu
GUT 113 MESLEKİ MATEMATİK 3+0 3 Zorunlu
GUT 101 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ-1 3+0 3 Zorunlu
GUT 105 TEMEL SANAT EĞİTİMİ 2+1 4 Zorunlu
GUT 107 KONFEKSİYON ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 2+0 3 Zorunlu
GUT 115 KONFEKSİYON YARDIMCI MALZEMELERİ 2+0 3 Zorunlu
- Seçmeli 1 2+1 3 Seçmeli
- Yabancı Dil-I 3+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 1
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
GUT 102 MESLEKİ TEKNİK ÇİZİM 2+1 3 Zorunlu
GUT 104 KADIN GİYSİ KALIPLARI-1 3+1 4 Zorunlu
GUT 106 KADIN GİYSİ ÜRETİMİ-1 3+1 4 Zorunlu
GUT 110 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ-2 3+0 3 Zorunlu
GUT 112 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRENİM ( STAJ-1 ) 0+2 4 Zorunlu
MUHA 121 GİRİŞİMCİLİK-1 2+0 2 Zorunlu
- Seçmeli-2 2+1 3 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 3+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GUT 201 ERKEK GİYSİ KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ 3+1 5 Zorunlu
GUT 203 ERKEK GİYSİ ÜRETİM TEKNİKLERİ 3+1 5 Zorunlu
GUT 205 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GİYSİ TASARIMI 2+1 4 Zorunlu
GUT 211 KİŞİYE ÖZEL GİYSİ TASARIMI 3+1 4 Zorunlu
GUT 215 NAKIŞTAKİ TEMEL TEKNİKLER-1 2+1 3 Zorunlu
GUT 217 TEMEL DOKUMA TEKNİKLERİ-1 3+1 4 Zorunlu
- Seçmeli-3 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-4 3+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-3
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-4

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GUT 202 BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP HAZIRLAMA 2+1 3 Zorunlu
GUT 204 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKSTİL TASARIMI 2+1 4 Zorunlu
GUT 208 PROJE GELİŞTİRME 3+0 3 Zorunlu
GUT 210 ÇOCUK GİYSİ KALIPLARI 2+0 2 Zorunlu
GUT 212 ÇOCUK GİYSİ ÜRETİMİ 3+1 4 Zorunlu
GUT 224 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRENİM ( STAJ-2 ) 0+2 4 Zorunlu
MUHA 122 GİRİŞİMCİLİK-2 2+0 2 Zorunlu
- Seçmeli-5 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-6 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-7 3+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-8 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-5
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-6
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-7
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-8


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19PY 20
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ                    
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ                    
BİLGİSAYAR DESTEKLİ GİYSİ TASARIMIZ                    
BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP HAZIRLAMAZ                    
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKSTİL TASARIMIZ                    
ÇOCUK GİYSİ KALIPLARIZ                    
ÇOCUK GİYSİ ÜRETİMİZ                    
ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRENİM ( STAJ-1 )Z                    
ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRENİM ( STAJ-2 )Z                    
ERKEK GİYSİ KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİZ                    
ERKEK GİYSİ ÜRETİM TEKNİKLERİZ                    
GİRİŞİMCİLİK-1Z                    
GİRİŞİMCİLİK-2Z                    
KADIN GİYSİ KALIPLARI-1Z                    
KADIN GİYSİ ÜRETİMİ-1Z                    
KALIP HAZIRLAMA-1Z                    
KİŞİYE ÖZEL GİYSİ TASARIMIZ                    
KONFEKSİYON ÜRETİM TEKNOLOJİSİZ                    
KONFEKSİYON YARDIMCI MALZEMELERİZ                    
MESLEKİ MATEMATİKZ                    
MESLEKİ TEKNİK ÇİZİMZ                    
NAKIŞTAKİ TEMEL TEKNİKLER-1Z                    
PROJE GELİŞTİRMEZ                    
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ-1Z                    
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ-2Z                    
TEMEL DOKUMA TEKNİKLERİ-1Z                    
TEMEL SANAT EĞİTİMİZ                    
TÜRK DİLİ - IZ                    
TÜRK DİLİ - IIZ                    
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19PY 20
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİS                    
DRAPAJS                    
İLETİŞİMS                    
İNGİLİZCE - IS                    
İNGİLİZCE - IIS                    
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİS